OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ

07.04.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) Úradu vlády SR dňa 15. apríla 2016 školenie na tému: 
 
„Systém riadenia európskych štrukturálnych  a investičných fondov (programové obdobie 2014 -2020)“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
Školenie sa bude venovať ex-ante kondicionalitám, verejnému obstarávaniu, úprave metodiky verejného obstarávania v Systéme riadenia (napr. analýze rizík, konfliktu záujmov a pod.).
Taktiež sa bude týkať spolupráce s Protimonopolným úradom SR a orgánmi činnými v trestnom konaní a povinností riadiacich orgánov v zmysle čl. 125 ods.4 písm. c) nariadenia 1303/2013 - zavedenie účinných a primeraných opatrení proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík.
 
Lektorom školenia bude zamestnanec CKO.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 13:00 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 11. Apríla 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.