OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme nahlasovania nezrovnalostí pre programové obdobie 2014-2020

26.04.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 29. apríla 2016 školenie na tému:

„Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 - 2020“
 
Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Školenie bude zamerané na metodiku pre nové programové obdobie (PO) 2014-2020, na nahlasovanie nezrovnalostí do systému ITMS2014+ a rozdiely oproti obdobiu 2007-2013, na základné princípy evidencie nezrovnalosti v novom PO a zmeny oproti PO 2007 – 2013.

Taktiež sa bude venovať vonkajšiemu systému nahlasovaniu nezrovnalostí v PO 2014 – 2020 - IMS, verzia 5.0, jeho funkcionalitám a administrácii.

Lektorom školenia budú zamestnanci OCKÚ OLAF Úradu vlády SR a MF SR.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 13:30 h s registráciou od 8:30 hod.