Boj proti obchodu s tabakovými výrobkami vyžaduje spoločné globálne úsilie - Protokol Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k odstráneniu nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami (FCTC Protocol).

22.07.2016

Nakoľko nezákonný obchod s tabakom je celosvetovým problémom, vyžaduje si spoluprácu v celosvetovom meradle. FCTC Protokol (Framework Convention on Tobacco Control) je prvou medzinárodnou zmluvou vypracovanou tak, aby riešila medzinárodné pašovanie tabaku. Stanovuje opatrenia na zabezpečenie dodávateľského reťazca prostredníctvom vytvorenia systému globálneho sledovania polohy a pohybu, licencovania, povinnej starostlivosti a ďalších požiadaviek vedenia záznamov. Vyššie uvedené predpokladá medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi a tiež zvýšenými sankciami.
 
EÚ bola medzi prvými pri vyjednávaní protokolu pod záštitou WHO. Na základe návrhu Komisie, EÚ ratifikovala FCTC Protokol  dňa 24. júna 2016. Protokol vyžaduje celkovo 40 ratifikácií, aby mohol nadobudnúť účinnosť. K dnešnému dňu došlo k 18 ratifikáciám.
 
Dňa 18. júla 2016 sa uskutočnilo oslávenie formálneho potvrdenia Protokolu zo strany EÚ za účasti podpredsedníčky EK pre rozpočet a ľudské zdroje Kristalini Georgieva, komisára EK pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa a slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.
 
Doplňujúce informácie:
Celoeurópsky prieskum* pod názvom: „Vnímanie nezákonného obchodovania s tabakom verejnosťou“  (link), zadaný OLAF-om, odhalil nedostatok povedomia, že cigarety z čierneho trhu sú významným zdrojom príjmov pre organizovaný zločin. Európska komisia a colné orgány členských štátov v súčasnej dobe uvádzajú do praxe Akčný plán, ktorý je obsiahnutý v Stratégii o zintenzívnení boja proti pašovaniu cigariet a nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami z roku 2013.
Toto zahŕňa vykonávanie metódy sledovania polohy a pohybu v rámci Smernice o tabakových produktoch z roku 2014, rovnako ako ratifikáciu a globálnu podporu FCTC protokolu. Súbežne s tým Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zvýšil spoluprácu s národnými colnými orgánmi. V minulom roku objem cigariet zabavených s podporou OLAF-u dosiahol nový rekord, zhabaných bolo 600 miliónov cigariet.
 
Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 18. 7. 2016 :  
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/18-07-2016/fighting-illicit-trade-tobacco-products-requires-joint-global-effort-eu_sk
ako aj na twitteri OLAF-u:@OLAFPress.


 * Do prieskumu bolo zapojených 28 000 respondentov z rozdielnych sociálnych a demografických skupín v 28 členských štátoch.