Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2017

08.06.2018

Dňa 06. júna 2018 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už svoju 18-stu Výročnú správu o činnosti za rok 2017. 

OLAF v roku 2017 uzavrel rozsiahle vyšetrovania, čím znovu preukázal schopnosť odhaľovať a vyšetrovať zložité schémy podvodov v celej Európe, ako aj mimo nej.   
   
Vyšetrovania OLAF-u sa týkali napríklad podvodov hrubého podhodnotenia tovaru, pri ktorých podvodníci dosiahli zisk tým, že klamlivo deklarovali nízke hodnoty tovaru dovážaného do EÚ. V iných prípadoch, OLAF vyšetroval organizované zločinecké skupiny, ktoré spreneverili finančné prostriedky určené na poľnohospodárstvo. Vyšetrovatelia OLAF-u odhalili aj podvody vo veľkých infraštruktúrnych projektoch.

Vo výročnej správe sú prezentované aj trendy v oblasti vyšetrovaní podvodov, ako aj konkrétne prípady a operácie OLAF-u.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2017 v číslach:
  • OLAF uzavrel 197 vyšetrovaní, pričom pre príslušné vnútroštátne orgány a orgány EÚ vydal 309 odporúčaní.
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške vyše 3 miliardy eur. Toto mimoriadne vysoké číslo je spôsobené veľkými prípadmi podhodnotenia tovaru, ktoré OLAF počas roka vyriešil.
  • V nadväznosti na 1 111 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, úrad začal vyšetrovanie v 215 nových prípadoch.
  • OLAF-u sa podarilo ešte viac skrátiť trvanie vyšetrovaní celkovo na 17,6 mesiaca.
Trendy vo vyšetrovaní podvodov:
Nadnárodný rozmer pôsobenia úradu OLAF mu umožňuje získať jedinečný pohľad na meniacu sa povahu podvodov v celej Európe. Už druhý rok po sebe OLAF v tejto správe prezentuje analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ku ktorým dospel pri svojich vyšetrovaniach:
  • Korupcia, konflikty záujmova zmanipulované verejné obstarávania sú naďalej najčastejšie sa vyskytujúcimi príkladmi podvodného konania, ktoré má vplyv na štrukturálne fondy EÚ, pričom došlo aj k prípadom, v ktorých sa o dosiahnutie zisku pokúšali organizované zločinecké skupiny;
  • Podvodníci sa v čoraz väčšej miere pokúšali o spreneveru finančných prostriedkov určených na výskum alebo utečeneckú krízu;
  • Vyhýbanie sa clám je riadené cez nadnárodné zločinecké syndikáty.
Úrad OLAF sa aktívne zapája do rozvoja politiky boja proti podvodom
OLAF pravidelne zastáva popredné miesto pri rokovaniach o legislatívnych textoch týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ pred spreneverou a korupciou. Rozhodnutie vytvoriť Európsku prokuratúru bolo v roku 2017 míľnikom v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie. OLAF už viac než desať rokov pracuje na podpore tohto projektu a bude na ňom pracovať aj naďalej v spolupráci s Európskou prokuratúrou v snahe zabezpečiť účinnú ochranu peňazí daňových poplatníkov pred podvodmi a korupciou.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2017 nájdete tu.

Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe OLAF-u č. 5/2018 zo dňa 06. 06. 2017 (aj v slovenskom jazyku):  
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/06-06-2018/olaf-2017-major-investigations-put-end-complex-fraud-schemes_sk
a na twitteri OLAF-u : https://twitter.com/OLAFPress/status/1004389389001216000/photo/1