Školenia NAKA

V zmysle Memoranda o spolupráci podpísanom medzi Sekciou kontroly a prevencie korupcie ÚV SR a Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA)  a v súlade s Akčným plánom Národnej stratégie na rok 2015 schválenej vládou SR dňa 7.1.2015 uznesením č. 18/2015, úloha číslo 4 z časti „ Vyšetrovanie a stíhanie podvodov“ sme pripravili v mesiacoch marec, apríl a máj 2015 školenia pre vyšetrovateľov NAKA s názvom:
 
„Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“
 
Školenia prebiehali vo všetkých expozitúrach NAKA, a to  expozitúra Východ Košice 30.3.2015, expozitúra Západ Nitra 17.4.2015, expozitúra Bratislava 22.4.2015 a expozitúra Stred Banská Bystrica 14.5.2015. Celkovo sa školenia  zúčastnilo 70 vyšetrovateľov.
 
Školenie organizačne a programovo zabezpečoval  Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie v spolupráci so sekciou  Centrálny koordinačný orgán (SCKO), odborom informovanosti a publicity.  Školenie sa uskutočnilo v priestoroch NAKA v jednotlivých mestách a  zúčastnili sa ho  všetci vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberajú problematikou ochrany finančných záujmov EÚ v SR  a bojom proti podvodom.
 
Lektormi školenia boli za Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF p. Mária Hasíková, za SCKO p. Mária Hrdá, za Ministerstvo financií  SR p. Ľubomír Šidelský, p. Branislav Hudec, p. Pavol Roba a p. Erika Štechová.
 
Cieľom školení bolo poskytnúť základné informácie o najdôležitejších dokumentoch upravujúcich riadenie a finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na národnej úrovni o subjektoch zapojených do riadenia týchto fondov a ich najdôležitejších povinnostiach z pohľadu riadenia a finančného riadenia, o  pravidlách financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, o postupoch vysporiadania finančných vzťahov a nezrovnalosti a prepojenie teoretickej časti s praktickými prípadmi. Ďalšou témou bola ochrana finančných záujmov EÚ v SR, systém ochrany finančných záujmov,  Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ, úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS),  spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), externé administratívne vyšetrovanie OLAF-u v SR, praktické príklady zistení úradu OLAF a indikátory podvodov z pohľadu Európskych inštitúcií.  
 
Z diskusie a reakcií účastníkov vyplynulo, že školenia splnili ich očakávania a v druhom polroku by uvítali informácie o systéme riadenia a finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 -2020. Tieto školenia sú naplánované v mesiacoch október a november 2015. 
18038