Základné právne predpisy SR

Zdrojom komplexných informácií o vnútroštátnom právnom systéme je „Jednotný automatizovaný systém právnych informácií- JASPI“. Systém JASPI  je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti SR a je voľne dostupný na adrese http://jaspi.justice.gov.sk  Moduly sprístupnené pre verejnosť obsahujú najmä aktualizované všeobecne záväzné právne predpisy, novelizované znenia zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení, ako aj ďalšie relevantné právne informácie.

 • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR  č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrola a audit

 • Zákon č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. januára 2016
 

Rozpočtové pravidlá

 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účtovníctvo

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Štátna pokladnica

 • Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana osobných údajov, podpora regionálneho rozvoja, informačný systém, Úradný vestník EÚ

 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení zákona č. 606/2004 Z. z.
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a ozmene a doplnení nietorých zákonov účinný od 18. apríla 2016
   

Trestnoprávna úprava

 • Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Colná správa

 • Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Daňová správa

 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 354/2011 Z. z. o finančnej správe
 • Zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poľnohospodárska politika

 • Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
8219