Výročná správa Európskej komisie za rok 2010

29.09.2011

Európska Komisia zverejnila svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2010.

Všetky súvisiace bližšie informácie, tlačovú správu Komisie zo dňa 29.09.2011 ako aj samotnú správu nájdete na stránke Európskej komisie a OLAFu:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1133&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/commission/2010/EN.pdf