V Bruseli sa koná konferencia k hodnoteniu uplatňovania Nariadenia EP a Rady č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných OLAF-om

02.03.2017

V dňoch 1. - 2. marca 2017 prebieha v Bruseli konferencia na tému zhodnotenia uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej aj „nariadenie“), ktorým sa riadi činnosť OLAF-u v boji proti podvodom pri fondoch EÚ.
 
Momentálne hodnotenie vychádza z povinnosti stanovenej v samotnom nariadení. Európska komisia predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade do októbra 2017.
Európska komisia, v spolupráci s nezávislým externým dodávateľom, momentálne  posudzuje, či nariadenie 883/2013 splnilo svoje zamýšľané ciele a či poskytuje jasný a účinný rámec pre činnosť úradu OLAF, a či jeho ustanovenia sú stále relevantné v kontexte dnešného priestoru pre boj proti podvodom. Hodnotenie tiež posúdi, či je potrebné vykonať zmeny zohľadňujúc dopad navrhovaného zriadenia úradu Európskeho verejného prokurátora (EPPO) na vyšetrovaciu právomoc OLAF-u, a súčasne by malo stanoviť pravidlá spolupráce medzi týmito dvoma úradmi.

Ako súčasť procesu hodnotenia, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje, Günther H. Oettinger, pozval viac ako 200 zástupcov zúčastnených strán (expertov z akademickej obce, právnikov a úradníkov v EÚ) na túto konferenciu na vysokej úrovni. "Môžem len pochváliť OLAF za jeho impozantnú prácu pri ochrane rozpočtu EÚ, v rámci ktorej pomáha zaistiť, aby peniaze občanov išli na projekty, ktoré zlepšujú životy všetkých Európanov," uviedol komisár Oettinger. "Teraz je čas pozrieť sa do budúcnosti a uistiť sa, že OLAF má nástroje, ktoré potrebuje k úspešnému boju s čoraz sofistikovanejšími formami podvodov", dodal Oettinger.
 
Generálny riaditeľ OLAF-u uviedol, že verí, že novela nariadenia by okrem iného umožnila poskytnúť právny základ používaniu správ OLAF-u ako dôkaz v súdnom procese v členských štátoch.
 
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č.5/2017 zo dňa 1. marca 2017 na webovom sídle, ako aj na Twitteri OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-03-2017/fit-purpose-olaf-regulation-undergoes-thorough-evaluation_sk
https://twitter.com/OLAFPress/status/836982631652864002
https://twitter.com/OLAFPress/status/836862425089605632