Usmernenie k EDES

Usmernenie k riadeniu prístupových práv do databázy Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) v podmienkach SR
 
Usmernenie upravuje spôsob spravovania prístupových práv do databázy Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (ďalej len „EDES databáza“) pre používateľov na riadiacich orgánoch, sprostredkovateľských orgánoch, Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), Najvyššom kontrolnom úrade SR, Úrade vládneho auditu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Ministerstve financií SR a Protimonopolnom úrade SR. Usmernenie sa vydáva s cieľom zabezpečiť v podmienkach SR plnenie ustanovení čl. 142 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Usmernenie je určené pre administrátorov užívateľských prístupov a pre používateľov EDES databázy na príslušných orgánoch.
 
Bližšie informácie o EDES databáze (vrátane informácií o údajoch, ktoré EDES databáza zhromažďuje, a o podmienkach ich spracovania) sú dostupné na internetovej stránke Európskej komisie.
27645