Úlohy odboru v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Odbor CKÚ OLAF v tejto oblasti najmä:
 • zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenkej republike
 • plní úlohu koordinačného úradu pre boj proti podvodom v SR (Anti-Fraud Coordination service / AFCOS) a spolupracuje s OLAFom, ako aj s vecne príslušnými orgánmi verejnej správy, ktorých združuje do siete kontaktných pracovísk AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ;
 • prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov EÚ v SR;
 • vykonáva kontroly zamerané na zabezpečenie efektívneho, účelného a hospodárneho využívania prostriedkov EÚ poskytnutých SR;
 • spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie pri príprave kontrol, spracovávaní progranmu organizačného a vecného zabezpečenia kontrol, ktoré s týkajú ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike
 • zabezpečuje zber a pravidelné nahlasovanie nezrovnalostí OLAFu;
 • spravuje a aktualizuje Národný zoznam nezrovnalostí v SR;
 • poskytuje podporu OLAFu pri získavaní informácií a dokumentácie na základe jeho vyžiadania od dotknutých subjektov na národnej úrovni;
 • prijíma a spracúva informácie od OLAFu, ktoré môžu indikovať podozrenie, že došlo k protiprávnemu konaniu, ohrozujúcemu finančné záujmy EÚ, ktorého riešenie patrí do právomoci orgánov SR;
 • poskytuje súčinnosť OLAFu pri administratívnom vyšetrovaní vedenom jeho inšpektormi v SR. Na požiadanie, ak to neodporuje slovenskému právnemu poriadku, spolupracuje s OLAFom na vyšetrovaní aj mimo územia SR;
 • poskytuje OLAFu informácie o výsledku kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaní súvisiacich so zisťovaním a postihom protiprávnych konaní v prípadoch, v ktorých sú alebo mohli byť poškodené finančné záujmy EÚ;
 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní prípadov trestnej činnosti súvisiacej s nezákonným nakladaním s prostriedkami EÚ;
 • zastupuje SR vo výboroch a pracovných skupinách EÚ Rady EÚ a v Sieti komunikátorov OLAFu pre boj proti podvodom;
 • implementuje a pravidelne reviduje Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov ES;
 • na základe výsledkov a analýz kontrolnej činnosti, v spolupráci s odborom kontroly a prevencie korupcie, vypracúva návrhy správ na rokovanie vlády, návrh informácií pre vedúceho Úradu vlády SR a navrhuje príslušné uznesenia vlády;
 • organizuje zasadnutia Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR
 • na základe výsledkov a analýz kontrolnej činnosti v spolupráci s odborom kontroly a prevencie korupcie vypracúva návrhy správ na rokovanie vlády, návrh informácií pre vedúceho úradu vlády a navrhuje príslušné uznesenia vlády
 • zabezpečuje koncepčnú, metodicko-právnu, vzdelávaciu činnosť, publicitu a informovanosť v oblsti ochrany finannčých záujmov Európske únie v Slovenske republike

  
8479