Tlačové správy OLAF-u

Predseda vládnucej politickej strany v Rumunsku je obvinený z podvodu s eurofondmi

Rumunské riaditeľstvo pre boj proti korupcii (DNA) obvinilo Liviu Dragnea, predsedu rumunskej Sociálno - demokratickej strany (PSD) z podvodu pri projektoch financovaných z eurofondov na výstavbu ciest v Rumunsku. Bol obvinený aj zo založenia organizovanej zločineckej skupiny a zneužitia svojej pozície na osobný prospech. Spolu s ním bolo obvinených ďalších 8 osôb. DNA uviedla, že prípad je výsledkom dvoch vyšetrovaní vedených OLAF-om pri projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) určených na výstavbu ciest v Rumunsku, ktoré boli ukončené v máji a septembri 2016. OLAF našiel dôkazy, ktoré naznačovali, že medzi príjemcom finančných prostriedkov, štátnymi úradníkmi a dodávateľom existovala tajná dohoda vrátane falšovania dokumentov počas verejného obstarávania. Niektoré z týchto dokumentov sa použili podporne aj pri žiadosti o platbu, ktoré príjemca predložil riadiacemu orgánu, čo viedlo k platbe vo výške 21 miliónov EUR z EFRR. Vyšetrovania úradu OLAF boli uzavreté s finančným odporúčaním Generálnemu riaditeľstvu pre regionálnu a mestskú politiku s cieľom získať späť celú sumu 21 miliónov EUR a so súdnymi odporúčaniami pre DNA začať súdne konanie vo veci. "Toto vyšetrovanie je dokonalým príkladom pozitívnej spolupráce medzi úradom OLAF a vnútroštátnymi orgánmi," povedal poverený generálny riaditeľ OLAF Nicholas Ilett. "OLAF vykonal dôkladné vyšetrovania, ktoré dúfame, budú mať silný odstrašujúci účinok," dodal. Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 16/2017 z 13. novembra 2017 uverejnená na webovom sídle OLAF-u: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/13-11-2017/head-romanian-ruling-party-indicted-fraud-following-olaf-investigation_en

Všetky tlačové správy OLAF-u sa nachádzajú na webovej stránke OLAF-u v časti:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/press-releases_en


 TS OLAF-u zo dňa: 22. 12. 2016: Spoločná colná operácia ORION zameraná na podvody na clách a DPH pod vedením OLAF-u a gréckych colníkov

Išlo o prvú operáciu tohto typu zameranú na zneužívanie „colného konania 42“, týkajúceho sa colných podvodov a podvodov na DPH.
Operácia Orion bola vykonaná colnými orgánmi 23 členských štátov (medzi nimi bolo aj Slovensko), v úzkej spolupráci s daňovými úradmi. Uskutočnila sa začiatkom roka 2016 a jej výsledky boli prezentované v Aténach v novembri 2016. Počas operatívnej fázy bolo vykonaných viac ako 200 fyzických kontrol, 390 dokumentačných kontrol a 50 kontrol na mieste. Colníci takto odhalili  niekoľko prípadov podhodnotení a chybnej klasifikácie tovaru pri dovoze, rovnako ako aj reťazec tzv. „chýbajúcich obchodníkov“, ktorí "zmizli" s úmyslom vyhnúť plateniu cla a DPH.
Táto operácia bola koordinovaná z Fyzickej Operačnej Koordinačnej jednotky (P-OCU) v priestoroch OLAF-u v Bruseli za účasti skupiny styčných dôstojníkov a zástupcu Europolu.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/22-12-2016/catch-them-while-you-can-joint-customs-operation-orion-led-olaf-and_sk alebo na twitteri: https://twitter.com/OLAFPress/status/811952178151784448
 
 TS OLAF-u zo dňa: 7. 12. 2016: OLAF a belgické colné úrady prezentovali výsledky spolupráce pri niekoľkých vyšetrovaniach tabakových, bionaftových podvodov

Každý rok sa dovezú v rámci Európskej únie (EÚ) produkty v hodnote viac ako 3,4 miliardy eur, čo predstavuje 15% svetového obchodu. Dovozné clá len na tieto položky tvoria viac ako 10% rozpočtu EÚ - cenný zdroj príjmov. V posledných rokoch úrady zvýšili svoje spoločné úsilie účinne čeliť colným podvodom a zabezpečiť, aby sa tieto príjmy nedostali „do vreciek“ podvodníkov. Dňa 7. decembra 2016 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a belgická správa ciel a daní  usporiadali spoločnú tlačovú konferenciu v Bruseli, aby  prezentovali výsledky spoločného úsilia v nedávnych, veľkých cezhraničných vyšetrovaniach colných podvodov.
Spoločná spolupráca medzi úradmi predstavovala vzájomnú výmenu operatívnych informácií medzi vyšetrovateľmi, ktoré viedli k zadržaniu najmenej 140 000 falšovaných cigariet, reťazcu zatýkaní, odhaleniu nelegálnych skladov a k rozloženiu zločineckých sietí zapojených do obchodovania s falzifikátmi z Číny do EÚ.

Rovnako tak v prípade týkajúcom sa obchádzania antidumpingových ciel na bionaftu, OLAF a belgická colná správa odhalili podvod, ktorý viedol k vymáhaniu resp. opätovnému získaniu 21.882.171 eur neodvedených daní a ciel a zabránili ďalším škodám na strane príjmov EÚ.
Úspešné výsledky v týchto prípadoch bolo možné dosiahnuť len prostredníctvom vzájomnej operatívnej podpory oboch partnerov.
Viac informácií: http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/07-12-2016/stopping-fraudsters-their-tracks-olaf-and-belgian-customs-present_en a na twitteri OLAF-u:https://twitter.com/OLAFPress/status/806434978053718016


 TS OLAF-u zo dňa: 2.12.2016: Jedenásť obvinených na základe informácií poskytnutých arménskym orgánom OLAF-om o podvode pri eurofondových projektoch v Arménsku. 
Po uzavretí dvoch vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý odhalil podvody v projektoch financovaných EÚ v Arménsku, bolo koncom novembra 2016 obvinených na základe vyšetrovania arménskymi súdnymi orgánmi 11 osôb.
Vo svojich vyšetrovaniach, uzavretých v roku 2015, OLAF odhalil schému, prostredníctvom ktorej mimovládne organizácie podvodne získali „do vrecka“ viac ako 300 000 eur z fondov EÚ na projekty, ktoré sa nikdy nerealizovali, a ktoré boli doložené falošnými faktúrami a falošnými zoznamami účastníkov.
OLAF predložil svoje zistenia Arménskym súdom a taktiež odporučil vrátenie spreneverenej sumy príslušnému Riaditeľstvu EK pre európsku politiku susedstva a pre rozšírenie (DG NEAR). OLAF trvale podporuje prebiehajúce národné súdne vyšetrovanie a DG NEAR už iniciovalo proces vrátenia peňazí.
Viac informácií: http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/02-12-2016/eleven-indicted-result-olaf-tipping-armenian-authorities-about-fraud_en


V dňoch 15. - 17. novembra 2017 sa konala v lotyšskej Rige 16. výročná odborná konferencia EPAC/ EACN. V rámci konferencie bola podpísaná tzv. „Riga deklarácia“ (link na text obsahu deklarácie).
Deklarácia bola prijatá dňa 17. novembra 2016 Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a 52 ďalšími európskymi protikorupčnými a policajnými orgánmi. Jedným z hlavných bodov deklarácie bolo poukázať na potrebu transparentnosti finančných transakcií a podpora výmeny informácií.  Deklaráciu podpísal doterajší prezident EPAC/EACN, ktorým je generálny riaditeľ OLAFu Giovanni Kessler a zástupca riaditeľa Úradu pre prevenciu a boj proti korupcii v Lotyšsku Janis Roze.
Valné zhromaždenie EPAC/EACN zvolilo súčasne aj nového predsedu siete EPAC/EACN, Andreasa Wieselthalera, riaditeľa rakúskeho protikorupčného úradu - BAK. V predchádzajúcich štyroch rokoch bol prezidentom siete generálny riaditeľ OLAFu Giovanni Kessler, ktorého činnosť v rámci predsedníctva bola vysoko ohodnotená.
Podrobné informácie sa nachádzajú v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 17.11.2016 č. 21/2016:http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/17-11-2016/follow-money-olaf-and-european-anti-corruption-and-police-oversight_en a na twitteri OLAF-u: https://twitter.com/OLAFPress/status/799269116380991488
 

19.10.2016 - OLAF a na Ukrajina sa zaviazali k prehĺbeniu spolupráce v boji proti podvodom
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) podpísali dňa 19.10.2016 Administratívnu dohodu o spolupráci (ACA), s cieľom zvýšiť úsilie v boji proti podvodom voči finančným záujmom Európskej únie. ACA je založená s cieľom zaviesť  komplexné opatrenia na boj proti podvodom v rámci asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. Ochrana finančných prostriedkov na Ukrajine je obzvlášť dôležitá po schválení balíka finančnej podpory pre Ukrajinu Európskou komisiou v objeme 11 miliárd Eur.
Dohoda umožní OLAF a NABU vykonávať spoločné vyšetrovacie aktivity a zdieľanie informácií rozhodujúcich pre posúdenie podozrenia z podvodu alebo nezrovnalosti, majúcich dopad na  rozpočet EÚ. Partneri budú taktiež spolupracovať v oblasti budovania kapacít umožnením školení a tiež, čo uľahčuje školenie zamerané na rozvoj odborných znalostí zamestnancov NABU.
ACA bol podpísaná pánom Giovanni Kesslerom, generálnym riaditeľom OLAF-u, ktorý bol na služobnej ceste v Kyjeve v dňoch 19. – 21. októbra 2016. Pán Kessler vyvíjal aktívne kroky na podporu vytvorenia NABU a bol zapojený do procesu výberu jej predsedu Artema Sytnyka.
Viac informácií v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 19.10.2016 č. 20/2016:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/19-10-2016/billions-stake-olaf-and-ukraine-commit-deepening-cooperation-against_en28. septembra 2016 - spoločná tlačová správa OLAF-u a rancúzskej colnej správy: "colníci prezentujú spolu s OLAF-om výsledky spoločne colnej operáce OCTOPUS"
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/28-09-2016/la-douane-et-lolaf-presentent-les-resultats-de-loperation-octopus_sk


22.9.2016 - Generálny riaditeľ OLAF-u sa zúčastnil na spoločnej colnej operácii k zabráneniu pašovania cigariet
Spoločná colná operácia sa uskutočnila na rumunskej hranici s Moldavskou republikou v noci 21. septembra 2016. Na operácii v teréne sa po prvýkrát zúčastnili vedúci predstavitelia rumunských, moldavských a ukrajinských colných úradov. Touto akciou preukázali podporu colníkom pri ich každodennej práci pri ochrane východnej hranice EÚ pred obchodovaním.
Nakoľko colní úradníci nahlásili, že vzrástlo pašovanie na východe, severovýchode a severozápade Rumunska, bolo potrebné zamerať svoje aktivity na zastavenie zločincov.
Úradníci pozdĺž východnej hranice nepretržite spolupracujú na identifikácii hlavných ciest, ktoré využívajú pašujúci, ako aj pri výmene vstupných informácií o fyzických a právnických osobách zapletených v organizácii týchto nelegálnych aktivít.
Operácia bola dobrým príkladom spolupráce medzi krajinami EÚ a tretími krajinami so spoločným cieľom – ochranou príjmov EÚ bojovaním proti nezákonnému obchodu.   
Podrobnejšie v tlačovej správe OLAF-u č. 18/2016:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/22-09-2016/giovanni-kessler-olaf-director-general-field-mission-eu-eastern-border_en


Brusel, Bukurešť 21.9.2016 - Rumunský AFCOS zorganizoval okrúhly stôl za účasti generálneho riaditeľa OLAF-u a zástupcov rumunského ministersva spravodlivosti, Národného antikorupčného riadteľstva (DNA), Národnej agentúry pre integritu (ANI), ministerstva pre európske fondy a orgán auditu. V rámci podujatia boli prediskutované ďalšie kroky Rumunska pri odhaľovaní a prevencii podvodom voči eurofondom. Účastníci zdôraznili potrebu cezhraničných aktivít na boj proti podvodom a dôležitosť operatívnej podpory rôznych orgánov, ktoré plnia úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na národnej ale aj európskej úrovni.
Viac informácií v tlačovej správe OLAF-u č. 17/2016:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-09-2016/high-level-meeting-focuses-efficiency-and-capacity-building-fight_en


23. august 2016 - OLAF pomohol zdržať viac ako 2 tony falšovaných mechanických dielov

Počas júla a augusta 2016 podporil OLAF talianskych, poľských a španielskych colníkov pri zadržaní 2 ton ložísk z Ázie. Záchyt bol natoľko významný, že zabránil nielen mechanickým zlyhaniam, ale uvedené produkty mohli vážne ohroziť zdravie, najmä pri ich využití v medicínskom a dopravnom sektore. Ložiská sa používajú napríklad do súčiastok, náprav do áut a do elektrických ventilátorov. Nelegálny obchod s takýmito mechanickými dielmi spôsobuje obrovské finannčé škody európskemu priemyslu.  

Viac v tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/23-08-2016/upholding-highest-standards-olaf-helps-seize-more-two-tonnes_en


Dňa 11. 7. 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi OLAF-om a partnermi zo Spojených arabských emirátov  a to z polície a colnej správy, za účelom spolupráce v boji proti podvodom ovplyvňujúcim finančné záujmy EÚ a to najmä v oblasti nezákonného obchodu s tabakom a inými falšovanými tovarmi. Ide o prvý formálny krok v spolupráci medzi uvedenými stranami v rámci globálnych snáh v boji proti pašovaniu.
Viac informácí v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 12. 7. 2016:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/12-07-2016/olaf-and-united-arab-emirates-authorities-join-forces-counter-fraud_enBrusel, Bukurešť 13. 6. 2016 a 22.6.2016 - Rumunskí prokurátori začali trestné stíhanie voči skupine 31 osôb a spoločností zapletených v podvode pri poľnohospodárskych fondoch. Podvodná schéma bola prvotne odhalená OLAF-om, ktorý v tomto prípade úzko spolupracoval s rumunským odborom pre boj proti podvodom (DLAF).
OLAF ako aj rumunské úrady odhalili kontrolami podvodne vytvorené podmienky na získanie financovania poľnohospodárskych strojov z fondov EÚ. Kontroly odhalili aj prípady podozrení z korupcie a úplatkárstva úradníkov v rumunskej Platobnej agentúr.
OLAF vydal súdne odporúčania adresované rumusnkému riaditeľstvu pre boj proti korupcii (DNA) v roku 2015. Spolu s vyšetrovaniami DLAF toto viedlo k obžalobe. Teraz bude nasledovať súdne konanie na základe národnej legislatívy. OLAF plne rešpektuje v tejto súvisloti prezumciu neviny.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u zo dňa 22. júna 2016 č. 13/2016:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/22-06-2016/series-indictments-romania-agricultural-fraud-case-uncovered-olaf_en


Brusel 14.6.2016 - OLAF uzatvoril dohodu so zástupcami úradu viceprezidenta predsedníctva Svetovej banky povereného otázkami integrity (INT) o inovatívnej platforme pre krížovú kontrolu dát z vyšetrovaní (IDCP). Úspešná spolupráca uvedených inštitúcií trvá  už dlhodobo. Platforma s dátami  napomôže bojovať s podvodmi pri rozvojových projektoch po celom svete (napr. dvojité aebo viacnásobné financovanie pri projektoch).
Viac informácií v tlačovej správe OLAF-u č. 111/2016:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/15-06-2016/innovative-investigative-data-cross-matching-platform-set-olaf-and_en


Brusel, 10. 6.2016 - Počas posledných 4 mesiacov bolo zadržaných v 8 operáciách vykonaných v rozličných členských štátoch EÚ (najmä v prístavoch, ale aj v rámci cetsnej dopravy) 100 miliónov cigariet, a to vďaka informáciám zhromaždeným OLAF-om. Najvýznamnejšie záchyty sa uskutočnili v Grécku a Španielsku. V druhom prípade boli cigarety falošne označované ako kokosové vlákna alebo cestovné tašky. Išlo o značky ako American Legend, Raquel, JIM a Manchester.

V rámci spoločnej colnej operácie "Magnum" koordinovanej OLAF-om a estónskou colnou správou zameranej na tabakové výrobky pašované cestnou dopravou do EÚ z tretích krajín ako Bielorusko, Ukrajina  a Rusko bolo zadržaných okolo 11 miliónov cigariet.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 10/2016:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-06-2016/all-hands-deck-olaf-helps-national-authorities-seize-100-million_en21.4.2016 - Pracovné stretnutie generálneho riaditeľa OLAF-u a talianskeho prokurátora pre boj proti mafii a terorizmu v Ríme na tému boja proti nelegálnym aktivitám organizovanýc zločincami a týkajúcich sa  finančných prostriedkov EÚ a vzájomná výmena skúseností.
Diskusia bola zameraná na možné infiltrácie kriminálnych sietí do procesu žiadania a schválenia príspevkov z európskych poľnohospodárskych fondov. Participovali na nej vyšetrovatelia OLAF-u špecializovaní v tejto oblasti a niekoľko národných prokurátorov v regiónoch Talianska postihnutých najviac týmto fenoménom.  
Viac informácií nájdete tu:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-04-2016/fighting-illicit-activities-organised-criminals-field-eu-financing-olaf_en20.4.2016 Nedostatok aktivít na úrovni EÚ v oblasti boja proti organizovanej kriminalite a korupcii stojí Európsku úniu každoročne bilióny Eur. Z tohto dôvodu podpísal OLAF nanovšie administratívnu dohodu s talianskym Anti-korupčným úradom - ANAC s cieľom zintenzívniť svoje zapojenie sa do ochrany finančných záujmov EÚ.
Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/20-04-2016/olaf-and-anac-team-tackle-corruption-italy-and-beyond_en


18. 4. 2016 - Európska komisia/OLAF zverejnil na svojej webovej stránke 3 výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie aktivít, týkajúcich sa technickej pomoci, právnych školení a školení a konferencií. Všetky aktivity majú prispieť k ochrane finannčých záujmov Európskej únie.

Viac informácií nájdet tu:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule-iii_en


3. 3. 2016 - Agentúry pre hsopodársku trestnú činnosť sa stretli za účelom spolupráce pri boji proti cezhraničnému porušovaniu legislatívy.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2016/20160303_01_en.htm


22. 2. 2016 - Vyšetrovanie OLAF-u, týkajúce sa projektu z Európskeho sociálneho fondu v Rumunsku viedol k trestnému konaniu voči 12 osobám vrátane dvoch rumunských členov parlamentu.
OLAF ukončil vyšetrovanie v júli 2015. Išlo o projekt kofinancovaný z ESF, zameraný na školenie mladých Rómov, zraniteľnú menšinu v Rumunsku, o sociálnych aspektoch podnikania s cieľom podporiť ich sociálne začlenenie. V rámci vyšetrovacích aktivít ako aj pri vykonaní kontroly na mieste bolo zistené, že projekt bol implementovaný len čiastočne a bola nastavená podvodná schéma pre použitie platov projektového personálu na iný účel, konkrétne pre návrat peňazí do rozpočtu organizácie. Podľa odhadov OLAF-u išlo o zneužitie peňazí z rozpočtu EÚ vo výške 4,6 mil. Eur.
Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe OLAF-u z 22. febrára 2016.

19. 2. 2016 - Nadnárodné vyšetrovanie spustené OLAF-om, týkajúce sa 22 výskumných a inovačných projektov, ktoré boli realizované v posledných 10 rokoch v rôznych štátoch EÚ vo výške 53 miliónov Eur. OLAF spolupracoval pri vyšetrovaní s talianskymi partnermi. Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2016/20160219_01_en.htm

17. 2. 2016 - Európska komisia sa zaviazala poskytnúť členským štátom EÚ na boj proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam v roku 2016 14,5 milióna Eurv rámci komunitárneho programu Hercule III. Komisia bude takto financovať projekty ako napríklad školenia pre colníkov na lepšie rozoznanie nelegálneho obchodu alebo projekty na financovanie rôntgenových skenerov na pomoc pri potláčaní pašovania.
V marci 2016 budú zverejnené tri výzvy na predkladanie návrhov v rámci urýchlenia implementácie tohto programu.
Inovatívne projekty, ktoré môžu skutočne chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi a korupciou, môžu predkladať colné správy, daňové orgány, univerzity a právny experti v členských štátoch.
Zdroj: tlačová správa OLAF-u zo dňa 17. februára 2016:

5.2.2016 - OLAF napomáha v zadržaní pašovaných cigariet v rámci spoločnej operácie s cyperskou colnou správou a gréckym AFCOSom ako členmi siete komunikátorv OLAF-u. Celkovo OLAF participoval na piatich operáciách, pri ktorých boli zadržané cigarety v Grécku, Rusku, Nemecku a v Španiesku v období od decembra 2015 až januára 2016.
Celkovo išlo o záchyt 75 miliónov cigariet (v roku 2015 bolo zachytených v spolupráci s OLAF-om 600 miliónov cigariet. Viac informácií je uvedených v samotne tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2016/20160205_01_en.htm  


11.12.2015 - OLAF sa zúčastnil na seminári venovanom prevencii podvodom pri európskych štrukturálnych fondoch v v Budapešti:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20151211_01_en.htm
 

20.11.2015 - Spoločné odhalenie kriminálnej siete falšovateľov šampónov OLAF-om a španielskym colným úradom a políciou. 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20151120_01_en.htm

20. konferencia Expertnej skupiny pre cigarety pod názvom: "Medzinárodné aktivity v boji proti pašovaniu cigariet"v Bratislave v dňoch 12.-15. októbra 2015, organizovaná OLAF-om v úzkej spolupráci so slovenským Colným a Daňovým riaditeľstvom:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20151022_01_en.htm

 

5.10.2015 - Spoločné vyšetrovanie prebiehajúceho prípadu podvodu a korupcie OLAF-u a Protikorupčného riaditeľstva (DNA) v Rumunsku.

Prípad sa týka Programu poskytnutia potravín pre najviac znevýhodnené osoby v Európskej únii z roku 2012. Tento program je financovaný z rozpočtu EÚ a riadený rumunskou platobnou agentúrou pre poľnohospodárstvo - APIA. 5. 10. 2015 vykonali rumunskí prokurátori domové prehliadky a prehliadky pracovných priestorov. Na uvedenom prípade spolupracovali aj ďalšie príslušné úrady v Rumunsku (t.j. Rumunské riaditeľstvo pre boj proti podvodom - DLAF) ako aj z ďalších členských štátov (Bulharsko, Cyprus, Taliansko, Švédsko a Nemecko).
Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe OLAF-u na nasledovnom odkaze:

V dňoch 30. 9.-1.10.2015 sa konala v Montreaux 16. Medzinárodná konferencia vyšetrovateľov na ktorej participoval aj OLAF. Konferenciu hosťoval Úrad generálneho inšpektora Svetového fondu pre boj proti AIDS, tuberkulózu a maláriu.
V
rámci širšej témy medzinárodnej spolupráce pri vyšetrovaniach v oblasti podvodov a korupcie vyšetrovanie, budú v tomto roku účastníci zdieľať názory na širokú škálu tém, ako sú najnovšie vypočúvacie techniky a teória vypočúvania, programy na prevenciu podvodov, ako získať dáta v priebehu vyšetrovania, kde sa nachádzajú limity z hľadiska ochrany súkromia a najnovšie IT nástroje pri tvorbe spravodajstva.

21.9.2015 - Spoločná colná operácia pod názvom "BALTICA" viedla k zadržaniu 13 miliónov pašovaných cigariet do EÚ z tretích krajín ako Bierlorusko a Rusko. Operáciu viedla poľská colná správa a OLAF. Do operácie bolo zapojených 6 členských štátov (Fínsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Poľsko a Švédsko). Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe na stránke OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150921_02_en.htm

6.8.2015 - Dňa 31. júla 2015 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie za rok 2014 (tzv. „PIF správu“).
Členské štáty sú čoraz efektívnejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, pri odhaľovaní a stíhaní väčšieho počtu prípadov podvodov než v predchádzajúcom roku. Celkovo bolo v roku 2014 vyšetrovaných  1649 prípadov, čo je o 2% viac než v roku 2013. Toto je kľúčové zistenie výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ. Komisia však zároveň vyzýva členské štáty, aby vyvíjali väčšie úsilie na zabezpečenie toho, aby sa peniaze z rozpočtu EÚ správne používali na projekty, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti v Európe. Členské štáty spravujú približne 80 % rozpočtu Európskej únie v oblastiach ako poľnohospodárstvo, rybolov a regionálna politika.
Zo správy vyplýva, že členské štáty prijali rad opatrení s cieľom zabezpečiť, že finančné prostriedky EÚ sú dobre chránené pred podvodmi, a to na výdavkovej aj príjmovej strane, aby peniaze z rozpočtu EÚ boli dobre vynakladané a nevznikali straty na strane príjmov. K pozitívnym príkladom patrí prijatie národných stratégií piatimi členskými štátmi Európskej únie (Slovenská republika prijala národnú stratégiu ochrany finančných záujmov ako jeden z prvých členských štátov ešte v roku 2007, pričom jej posledná aktualizácia bola v roku 2014). Okrem toho väčší počet zistení prípadov možného podvodu v roku 2014 svedčí o tom, že spoločné úsilie v boji proti podvodom medzi členskými štátmi a Komisiou prinieslo dobré výsledky. Podobne spoločné colné operácie (JCO) vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), colnými orgánmi členských štátov a tretích krajín v roku 2014 sú takisto ilustráciou dobrej spolupráce pri odhaľovaní podvodov. Tieto colné operácie sa zameriavali na špecifické oblasti vystavené riziku podvodu na príjmovej strane rozpočtu, ako je napríklad falšovanie, podhodnocovanie tovaru alebo pašovanie tovaru do EÚ.
Popri údajoch o nahlásených podvodoch a nezrovnalostiach tohtoročná správa poskytuje hĺbkovú analýzu rozdielov medzi členskými štátmi pri uplatňovaní definícií v súvislosti  s oznamovaním podvodov a nezrovnalostí. Napriek vynaloženému významnému úsiliu stále existujú pri uplatňovaní definícií rozdiely medzi členskými štátmi. Komisia bude aj naďalej podporovať väčšiu harmonizáciu s cieľom zvýšiť porovnateľnosť vykazovaných údajov.
V správe sa takisto uvádza aktuálny stav významných iniciatív, ktoré prijala Komisia v roku 2014 na zamedzenie podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ. Tieto opatrenia vychádzajú z komplexného programu pre boj proti podvodom, ktorý Komisia predložila v roku 2014 (pozri aj tlačovú správu 11/783).
Správa PIF sa na základe informácií poskytnutých členskými štátmi vypracováva každoročne v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov používaných členskými štátmi v ich boji proti podvodom. Skutočnosť, že v správe sa takisto posudzuje, ktoré oblasti činnosti sú najviac ohrozené podvodom, umožňuje Komisii  a členským štátom lepšie nasmerovať  svoje opatrenia v boji proti podvodom. Zatiaľ čo boj proti podvodom zostáva predovšetkým zodpovednosťou jednotlivých štátov, Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom podeliť sa o osvedčené postupy, zabezpečiť koordináciu a poskytnúť usmernenia.
Správa je k dispozícii na webovom sídle úradu OLAF.
Samotnú tlačovú správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), vrátane PIF správynájdete na webovom sídle úradu OLAF na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150731_01_en.htm

13.7.2015 - Súd vo Veľkej Británii odsúdil člea Európskeho parlamentu Ashleyho Mota na 5 rokov väzenia za 11 prípadov prečinov spáchaných voči rozpočtu Európskeho parlamentu. Súd bol spustený na základe vyšetrovania OLAF-u z roku 2010 a súčasne prebiehajúceho vyšetrovania britskými kompetentnými úradmi. Obvinený mal predkladfalošné doklady o úhrade nákladov z denných dávok v rámci na prenájom parlamentnej asistencie. Na svoj súkromný účet si takto previedol 355 000 Eur. Viac informácií v talčovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150713_01_en.htm


2. 7. 2015 - OLAF prispel v apríli a máji 2015 k zabaveniu celkovo 178 miliónov cigariet. Colné operácie uskutočnené v spolupráci s partnermi z členských štátov, konkrétne s Cyprom,  Gréckom, Talianskom ako aj na Ukrajinou pomohli predísť značnej strate príjmov vo výške približne 35 miliónov EUR v prospech európskych daňových poplatníkov. Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150702_01_en.htm


1.7.2015 - OLAF a čínska colná správa podpísali dňa 29. júna 2015 Strategickú dohodu o administratívnej spolupráci pri vyšetrovaní colných prípadov. Táto dohoda má umožniť spoluprácu OLAF-u s Generálnou správou čínskych ciel pri vyšetrovanich vedených OLAF-om. Súčasťou dohody je aj Akčný plán do roku 2018, v ktorom sú stanovené konkrétne kroky vzájomnej spolupráce pri vyšetrovaní colných podvodov týkajúcich sa najmä podhodnotenia ceny tovaru pri dovoze do Európskej únie.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150701_01_en.htm


19.5.2015 - OLAF napomáha holandským a talianskym colným úradom pri zadržaní 223 000 fliaš falošných šampónov.   
V úspešnej operácii iniciovanej vďaka informáciám Európskeho úradu pre boj proti povodom (OLAF) zadržali holandské a talianske colné orgány 223 440 fľiaš falšovaných šampónov v Roterdame a Gioia Tauro. Počas spoločných kontrol OLAF a holadské a talianskej colné orgány odhalili 3 kontajneri naložené falošnými šampónmi pochádzajúcimi z Ázie. Počas koordinovanej akcie boli tieto kontajneri na konci apríla 2015 v Roterdame a Gioia Tauro zadržané.
Viac informácií nájdete v samotnej tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150519_01_en.htm

1.4.2015 - Spoločná operácia koordinovaná OLAF-om a britskou colnou správou (HMRC) v rámci ktorej orgány činné v trestnom konaní v Chorvátsku a Grécku zadržali 43 mil. pašovaných cigariet:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150401_01_en.htm
Nezaplatené dane a poplatky z týchto 4,3 miliónov pašovaných cigariet sú v hodnote viac ako 8 miliónov EUR. Uskutočnené operácie zamedzili značnej strate príjmov európskych daňovníkov. 

25.02.2015 - Zadržanie pašovateľov cigariet národnými colnými úradmi v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách v spolupráci s OLAF-om:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150225_01_en.htm


18.2.2015 - Úspešná operácia na základe spolupráce medzi OLAF-om, španielskou a holandskou colnou správou.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150218_01_en.htm

6.1.2015 - Tlačová správa dánskej colnej správy - záchyt 380 000 nelegálnych cigariet:
http://skat.dk/skat.aspx?oId=2169033&vId=0

1.12.2014 - Holandskí colníci odhalili medzinárodnú skupinu pašerákov za pomoci informácií od OLAF-u. V rámci operácie vykonanej aj v Litve, Poľsku zadržali 3,9 mil. cigariet.
Viac informcáií môžte nájsť v samotnej tlačovej správe OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20141208_01_en.htm

27.11.2014 - V Taliansku a Nemecku bola odhalená medzinárodná pašerácka sieť. OLAF tiež prispel k úspešnosti tejto operácie. Na jeseň 2013 organizoval OLAF koordinačné stretnutie so súdnymi orgánmi a orgánmi výkonu práva  zúčastnených krajín (Taliansko, Nemecko) a spolupracoval s viacerými inými členskými štátmi EÚ, aj so Slovenskou republikou. Doposiaľ bolo uväznených 10 osôb, ale vyšetrovanie ešte prebieha. Škoda pre rozpočet Talianska prekračuje 90 mil. eur. Viac informácií v tlačovej práve OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20141208_01_en.htm

Brusel, 27. november 2014 - Veľká policajná operácia vedená talianskymi karabiniermi v spolupráci s OLAFom zameraná na organizovanú zločineckú skupinu falšovateľov Eura. Viac informácií:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20141127_01_en.htm


OLAF hosťoval v dňoch 26.-28. októbra 2014 v Ríme Výročnú konferenciu prokurátorov zaoberajúcich sa podvodmi vo vzťahu k OFZ EÚ v spolupráci s talianskym predsedníctvom Rady EÚ

Seminár zástupcov členských štátov a EÚ pod názvom: Operatívne aspekty boja proti podvodom v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, Rím, 13.-14. 10.2014

Seminár bol organizovaný OLAF-om s podporou talianskeho predsedníctva v Rade EÚ a úradu Guardia di Finanza v Taliansku.
Hlavný pracovný program seminára bol zameraný na: identifikáciu spoločných výziev pri prevencii a vyšetrovaní podvodov; zaraďovanie účinných a primeraných opatrení proti podvodom v rámci politiky súdržnosti EÚ; podporovanie proaktívnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov a úradom OLAF. Okrem iného, účastníci analyzovať zapojenie organizovaného zločinu v prípadoch podvodov a korupcie, týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ. Odborníci v oblasti boja proti podvodom tiež zdôraznili dôležitú úlohu vnútroštátnych orgánov na koordináciu boja proti podvodom (AFCOSy) pri práci s úradom OLAF v prípadoch podvodov týkajúcich sa finančných záujmov EÚ.


15. výročná konferencia vyšetrovateľov z medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a Spojených národov, Riva del Garda, Taliansko, Riva del garda, 8.- 10. októbra 2014
Viac ako 130 vyšetrovateľov zo 40 medzinárodných agentúr, finančných inštitúcií a orgánov OSN sa zúčastnilo na 15. výročnej konferencii medzinárodných vyšetrovateľov (CII), ktorá sa konala v meste Riva del Garda v Taliansku 8. až 10. Októbra 20014.
Tento ročník hostil Európsky boj proti podvodom (OLAF) a zameral sa na širokú tému domáhania sa spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pri vyšetrovaniach podvodov a korupcie. V situácii, keď má vyšetrovanie stále častejšie cezhraničný rozmer, konferencia poskytla príležitosť odborníkom v medzinárodných organizáciách na výmenu názorov a odborných znalostí.
V priebehu konferencie si účastníci vymieňali názory na: odbornú analýzu prichádzajúcich informácií potenciálneho vyšetrovacieho záujmu; zhromažďovanie dôkazov a následnú prípustnosť takéhoto dôkazu v konaní pred súdom; ochranu práv dotknutých osôb; organizovanie účinných spoločných vyšetrovaní a rýchle vymáhanie finančných prostriedkov.
V závere Petra Kneuer, riaditeľka vyšetrovaní v OLAF-e a predsedníčka   konferencie zdôraznila: "Medzinárodná spolupráca je jediným účinným riešením na zamedzenie cezhraničných podvodov. Poďme pokračovať v spoločnej práci, zdieľajme svoje skúsenosti a učme sa od seba navzájom".

Výročná Konferencia Pracovnej skupiny pre cigarety, 6.- 9. 10. 2014, Praha, organizovaná OLAF-om v spolupráci s Colnou správou Českej republiky


Spoločná colná operácia REPLICA koordinovaná OLAF-om
, 6.10.2014

Viac ako 1,2 miliónov falšovaných výrobkov a 130 miliónov cigariet bolo zabavených počas medzinárodnej spoločnej colnej operácie koordinovanej Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Operácia s kódovým označením „REPLICA“ bola zameraná na dovoz falšovaného tovaru po mori. V  koordinácii OLAF-u, colné orgány vykonali cielené fyzické alebo röntgenové kontroly niekoľko stoviek vybraných kontajnerov. Tieto kontroly odhalili širokú škálu falšovaného tovaru, vrátane cigariet, parfumov, náhradných dielov na autá a pre bicykle, hračiek, módnych doplnkov a elektrických zariadení. Záchyty cigariet zabránili strate vo výške 25 miliónov EUR na clách a daniach. Množstvo zadržaných cigariet by sa rovnalo spotrebe 17 000 ľudí, ktorý fajčia 1 krabičku denne, za 1 rok. Z hľadiska celkových záchytov v tejto operácii, je ekvivalentná hodnota originálnych výrobkov odhadovaná na viac ako 65 miliónov EUR.
Operácia „REPLIKA“ bola organizovanána základe stretnutia Ázia-Európa (ASEM) ako súčasť spoločného úsilia v boji proti falšovaniu. Výmena výsledkov operácie prebehla na debrífingu v Bruseli 2. – 3. októbra 2014.
Počas uvedenej colnej operácie OLAF umožnil spoluprácu medzi všetkými členskými štátmi EÚ, Nórskom, Švajčiarskom, 11 medzinárodnými partnermi (Austrália, Kambodža, Čína, Indonézia, Japonsko, Malajzia, Nový Zéland, Pakistan, Singapur, Ruská Federácia, Thajsko), Interpolom, Europolom a Svetovou colnou organizáciou. Táto operácia bola koordinovaná OLAF-om s podporou tímu jedenástich styčných dôstojníkov z členských štátov EÚ a Číny v EÚ, pracujúcich spoločne v Bruseli. Bolo to prvýkrát, keď čínsky colný styčný dôstojník pracoval z operačnej centrály v OLAF-e. Na usmernenie toku prichádzajúcich informácií bol použitý úplne nový bezpečný komunikačný kanál  - virtuálna operačná koordinačná jednotka (VOCU).  

Ochrana európskych občanov pred falošnými euromincami 
Orgány členských štátov a finančné inštitúcie prijali primerané opatrenia na zabránenie využívaniu a šíreniu falšovaných euromincí. Európski občania sú tak dobre chránení proti takémuto falšovaniu, uvádza sa v dvoch správach vypracovaných OLAF-om, ktoré boli schválené Európskou komisiou.
Odkedy bolo v roku 2002 zavedené euro, falšovanie stálo EÚ najmenej 500 miliónov eur. Údaje zverejnené Európskou komisiou ukazujú, že v minulom roku bolo z obehu stiahnutých celkovo 175.900 falošných euromincí. A podľa najnovších údajov Európskej centrálnej banky, bolo v druhej polovici roka 2013 stiahnutých z obehu 353.000 falošných eurobankoviek.

Spoločná colná operácia pod názvom "SNAKE"

Operácia SNAKE: EÚ a čínska colná správa spájajú svoje sily, aby sa zamerali na podhodnotenie tovaru na colniciach.
EÚa vnútroštátne orgány zabránili strate viac ako 80 miliónov EUR na clách počas veľkej spoločnej colnej operácie (JCO), koordinovanej Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Táto spoločná colná operácia mala osobitný význam, pretože boli do nej po prvýkrát zapojené aj čínske colné orgány.
Operácia"SNAKE" špecificky zameraná na podhodnotenie dovážaného tovaru, čo spôsobuje každoročne obrovské straty na verejných rozpočtoch. V priebehu jedného mesiaca, OLAF a zúčastnené colné orgány odhalili viac ako 1500 kontajnerov, kde bola  colná hodnota silne podhodnotená. Išlo o falošné popisy tovaru, falošné váhy a množstva a falšovaný tovar. Okrem toho sa colným orgánom podarilo identifikovať niekoľko takzvaných chýbajúcich obchodníkov a neexistujúcich dovozcov, čo vyvolalo rad trestných a administratívnych vyšetrovaní v niekoľkých krajinách.
Operatívna fáza operácie SNAKE sa konala od februára do marca 2014. Do spoločnej colnej operácie boli zahrnuté colné správy všetkých členských štátov ako aj Čínskej ľudovej republiky v koordinácii OLAF-u a Protipašeráckeho úradu generálnej správy čínskej colnej správy. Účastníci spolupracovali použitím bezpečného komunikačného kanála vyvinutého OLAF-om pre tento typ operácie. V dňoch 4. a 5. septembra sa všetci zúčastnení úradníci stretli v sídle OLAF-u v Bruseli, aby prezentovali konečné výsledky operácie. Komisia a Generálna správa Číny majú v úmysle pokračovať v tejto úspešnej spolupráci s ďalšími iniciatívami.
 
Vďaka informáciám z OLAF-u bolo zadržané v Poľsku značné množstvo pašovaných falošných pesticídov so zdraviu škodlivým zložením.
Mandát OLAF-u zahŕňa aj vyšetrovania týkajúce sa falšovaného tovaru vstupujúceho do EÚ cez vonkajšie hranice. Obchodovanie s takýmto tovarom vytvára obrovské zisky a taktiež straty na daňových príjmoch.
Dňa 16. mája 2014 dostal OLAF informácie, že kontajnery s 21 tonami pesticídov pochádzajúce z Číny boli vyložené v prístave Odesa (Ukrajina). Tovar bol znova naložený na kamióny s cieľovou stanicou v Poľsku. Vyšetrovaním OLAF-u bolo odhalené, že dovozca nebol registrovaný na obchod s týmito produktmi v Poľsku. To bolo dôvodom, prečo sa OLAF rozhodol sledovať zásielku a informoval poľské colné orgány, že zásielka obsahujúca podozrivé falzifikáty a/alebo nepovolené pesticídy by mala prekročiť ukrajinsko-poľskú hranicu.
Dňa 19. mája 2014 poľské colné orgány zadržali zásielku na kontrolu v Dorohusku. Objavili 10,5 ton pesticídov, ktoré nie sú povolené pre trh EÚ, rovnako ako 10,5 ton insekticídov v plechovkách bez etikiet, ale v krabiciach opatrených značkami známych výrobcov pesticídov. Týmto bolo poškodené právo duševného vlastníctva nositeľov práv z ochranných známok v EÚ. Poľské úrady na ochranu rastlín a príslušné spoločnosti vykonali analýzu zhabaných výrobkov, ktorá odhalila, že chemické látky obsahovali neregistrované alebo nelegálne aktívne zložky, ktoré by mohli byť potenciálne nebezpečné pre zdravie.

Spoločná colná operácia ERMIS: zadržaných 70 000 falšovaných tovarov. Operácia bola vykonaná gréckou colnou správou a OLAF-om a boli v nej zahrnutí aj colní experti Z Európskej komisie, členských štátov EÚ, bývalej republiky Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Turecka:
Tlačová správa Európskej komisie č. IP/14/776 zo dňa 7.7.2014

Tlačová správa OLAF-u č. 11/2014 zo dňa 30. júna 2014:
Taliansky súd využil pri dokazovaní zistenia OLAF-uRumunské riaditeľstvo pre boj proti korupcii (DNA) obvinilo Liviu Dragnea, predsedu rumunskej Sociálno - demokratickej strany (PSD) z podvodu pri projektoch financovaných z eurofondov na výstavbu ciest v Rumunsku. Bol obvinený aj zo založenia organizovanej zločineckej skupiny a zneužitia svojej pozície na osobný prospech. Spolu s ním bolo obvinených ďalších 8 osôb.
DNA uviedla, že prípad je výsledkom dvoch vyšetrovaní vedených OLAF-om pri  projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) určených na výstavbu ciest v Rumunsku, ktoré boli ukončené v máji a septembri 2016.
OLAF našiel dôkazy, ktoré naznačovali, že medzi príjemcom finančných prostriedkov, štátnymi úradníkmi a dodávateľom existovala tajná dohoda vrátane falšovania dokumentov počas verejného obstarávania. Niektoré z týchto dokumentov sa použili podporne aj pri žiadosti o platbu, ktoré príjemca predložil riadiacemu orgánu, čo viedlo k platbe vo výške 21 miliónov EUR z EFRR.
Vyšetrovania úradu OLAF boli uzavreté s finančným odporúčaním Generálnemu riaditeľstvu pre regionálnu a mestskú politiku s cieľom získať späť celú sumu 21 miliónov EUR a so súdnymi odporúčaniami pre DNA začať súdne konanie vo veci.
"Toto vyšetrovanie je dokonalým príkladom pozitívnej spolupráce medzi úradom OLAF a vnútroštátnymi orgánmi," povedal poverený generálny riaditeľ OLAF Nicholas Ilett. "OLAF vykonal dôkladné vyšetrovania, ktoré dúfame, budú mať silný odstrašujúci účinok," dodal.
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 16/2017 z 13. novembra 2017 uverejnená na webovom sídle OLAF-u:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/13-11-2017/head-romanian-ruling-party-indicted-fraud-following-olaf-investigation_en
 

15412

Dátum poslednej aktualizácie: 27.11.2017