Tlačové správy a novinky

12.05.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) dňa 18. mája  2017 školenie na tému: „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostrie...

05.05.2017 - OCKÚ OLAF bude opäť prezentovať v rámci osláv Dňa Európy 2017 ochra...
Dňa 9. mája 2017 sa budú konať v Bratislave na Hlavnom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).   Na podujatí bude odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentovať pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s...

03.05.2017 - Úrad vlády zrealizoval ďalší seminár pre vedúcich pedagógov základn...
ÚV SR zorganizoval v rámci spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nimi podriadenými organizáciami ďalší seminár pre pedagógov na tému ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie.   Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnil ...

03.05.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému riadenie r...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje dňa 11. mája 2017 ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku na tému: „Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF“ Školenie je určené pre ...

18.04.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právni...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     ...

29.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšieho porušovania zá...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. apríla 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Najčastej...

22.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému praktických skúseností z výko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 30. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ...

02.03.2017 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 09. marca 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“)školeniena tému:   „Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania“ ...

02.03.2017 - V Bruseli sa koná konferencia k hodnoteniu uplatňovania Nariadenia ...
V dňoch 1. - 2. marca 2017 prebieha v Bruseli konferencia na tému zhodnotenia uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej aj „nariadenie“), ktorým sa riadi činnosť OLA...

15.02.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v roku 2017 na tému ochrany fin...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje dňa 23. februára 2017 školenie na tému:   „Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú pos...