Tlačové správy a novinky

24.11.2017 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) školenie na tému:   „Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania...

16.11.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému trestnej zodpovednosti právni...
Odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizujedňa 01. decembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR) opakované školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike v tomto rok...

13.11.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o odhaľovaní podvo...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR organizuje v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) dňa 24. novembra 2017 druhé školenie na tému: „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ...

13.10.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému najčastejš...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. októbra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (MF SR) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike:   „Najčastejšie sa vyskytujúce prob...

12.09.2017 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému najčastejš...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. septembra 2017 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike:   „Najčastejšie p...

01.08.2017 - OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci so sieťovými partnermi Ročnú sprá...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ v zmysle úlohy č. B.2 Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj v...

27.07.2017 - Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   Správ...

07.07.2017 - OLAF a colní úradníci majú prístup k novým IT nástrojom na boj prot...
OLAF spustil minulý týždeň (t.j. od 26. 06. 2017 – 30.06.2017)  na svojom twitterovom účte @OLAFPressinformačnú kampaň pod názvom: „Nariadenie 515“ (resp. „Nasleduj 515-tku“ alebo „Novela nariadenia 515 – tzv. kontajnerová kampaň“) na prezentáciu nových IT nástrojov na boj proti...

13.06.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o zamerané na najčastejšie sa vyskytu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 22. júna 2017 školenie na tému:   „Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite“   Školenie je určené pre...

30.05.2017 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o zamerané na mechanizmy daňových pod...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) dňa 8. júna 2017 školenie na tému:   „Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov a ochrana finančných záujmov EÚ“ Školenie je ...