Tlačové správy a novinky

15.10.2013 - Konferencia OLAF-u zameraná na boj proti podvodom v oblasti program...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) organizuje v dňoch 14. – 15. októbra 2013 v chorvátskom Záhrebe konferenciu na tému "Ako predchádzať a bojovať proti podvodom v oblasti rozvoja vidieka". Na konferencii sa zúčastňujú odborníci zo všetkých členských štátov EÚ, a tiež z ...

30.09.2013 - Rozhodnutie Komisie 2013/478/EÚ, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/35...
Dňa 28.09.2013 bolo v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie rozhodnutie Komisie č. 2013/478/...

19.09.2013 - Nové nariadenie o vyšetrovaniach OLAFu
Dňa 18.09.2013 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlament...

18.09.2013 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenia na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje v mesiacoch september a október 2013 nasledovné školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Verejné obstarávanie v Slovenskej republike po 1. 7. 2013 - školenie sa koná dňa 19. ...

22.08.2013 - Boj proti podvodom: Výročná správa Európskej komisie za rok 2012 zd...
Dňa 24. 7. 2013 bola prijatá “Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom 2012 Výročná správa”  (ďalej len “Správa”). Správu  každoročne predkladá Komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ v súlade s článkom 325...

24.07.2013 - Ochrana peňazí daňových poplatníkov: Komisia predložila návrh na zr...
Európska komisia predložila dňa 17. júla 2013 návrh na zriadenie úradu Európskeho verejného prokurátora (ďalej len „EPPO – European Public Prosecutor´s Office“). Cieľom tohto návrhu je zlepšiť na úrovni Európskej únie stíhanie zločincov, ktorí spreneverili finančné prostriedky d...

26.06.2013 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012
Dňa 18. júna 2013 bola členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike schválená Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012, spolu so 4 prílohami, ktorú nájdete pod textom. Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vl...

26.06.2013 - Talianske orgány a OLAF odhalili rozsiahly podvod s fondmi EÚ na Si...
Talianska Finančná polícia a Štátne zastupiteľstvo Palerma sa spoľahli na dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania OLAF-u pri odhalení rozsiahleho podvodu na Sicílii, ktorý sa týkal aj fondov EÚ. Na základe minulotýždňovej operácie je vyšetrovaných 47 osôb, z ktorých 17 je vo väzbe...

24.06.2013 - Taliansky súd použil v trestnom konaní dôkaz z vyšetrovania vykonan...
Taliansky súd v Cremone použil v rámci trestného konania dôkaz získaný pri vyšetrovaní OLAFu ako aj svedeckú výpoveď zamestnanca OLAF-u. V rámci uvedeného prípadu bola záverečná správa OLAF-u použitá ako priamy dôkaz pri rozhodnutí súdu. Tieto skutočnosti potvrdzujú dôležitosť  ...

13.06.2013 - Stratégia EÚ na posilnenie boja proti nezákonnému obchodu s tabakom
Dňa 6. júna 2013 prijala Európska komisia Stratégiu na posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – komplexná Stratégia EÚ” (ďalej len „Stratégia“), ktorú predložila Rade EÚ a Európskemu parlamentu. Ide o komplexný balík...