Tlačové správy a novinky

09.06.2014 - OCKÚ OLAF sa prezentoval na Dni otvorených dverí Úradu vlády SR
Dňa 7. júna 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, na ktorom sa  prezentoval aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Viac informácií o zrealizovanom podujatí nájdete na hlavnej stránke Úradu vlády SR: http://www.vlada.gov.sk/den-otvorenych-dveri-na-u...

06.06.2014 - EK zorganizovala seminár zameraný na ochranu európskeho priemyslu a...
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie zorganizovalo dňa 4. júna 2014 seminár s názvom "Vysledovateľnosť versus falšovanie" – ochrana európskeho priemyslu a spotrebiteľov pred organizovaným zločinom. Niekoľko európskych spoločností prezentovalo svoje t...

30.05.2014 - Súd vo svojom rozhodnutí potvrdil zistenia OLAF-u pri vyšetrovaní k...
Dňa 16. mája 2014 trestný súd v Bruseli vydal rozsudok prvého stupňa v dlhoročnom  vyšetrovaní korupcie, ktoré sa týkalo 2 osôb z dvoch inštitúcií EÚ a 3 osôb  z externých dodávateľských firiem. Vo svojom rozsudku Súdny dvor potvrdil zistenia zhromaždené úradom OLAF a belgickým vyš...

06.05.2014 - Informácia o realizácii školenia z oblasti ochrany finančných záujm...
Dňa 6. mája 2014 organizuje odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ školenie pod názvom: Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym auditom za OP NSRR v systéme CEDIS ...

30.04.2014 - Výročná správa OLAF-u za rok 2013: OLAF zvýšil počet vyšetrovaní a ...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti, ktorú prezentoval na včerajšej výročnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u pán Giovanni Kessler. "V roku 2013 sa nám podarilo zmodernizovať OLAF a urobiť z neho úrad, kt...

30.04.2014 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú  Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiac...

30.04.2014 - Výročná správa OLAF-u za rok 2013
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti. OLAF v roku 2013 zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe. Taktiež občania a zodpovedné inštitúcie nahlásili oproti predchádzajúcim rokom viac informácií, ktoré môžu viesť k za...

30.04.2014 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim vý...

17.04.2014 - Program Hercule III: nové financie na boj proti podvodom
Dňa 21. marca 2014 nadobudol účinnosť nový program pre boj proti podvodom Hercule III.  Program takto dáva k dispozícii členským štátom 104.9 mil. € na podporu ich boja proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam. Program pomáha financovať konkrétne projekty; napríkl...

17.04.2014 - V apríli sa uskutočnila prvá medziinštitucionálna výmena názorov me...
Prvá formálna výmena názorov medzi Európskou komisiou, Radou, Európskym parlamentom a úradom OLAF sa konala v utorok 8. apríla 2014. Rokovania sa tiež zúčastnili zástupcovia Dozorného výboru OLAF-u a Európskeho dvora audítorov. V novom nariadení o úrade OLAF č. 883/2013 z 11. ...