Tlačové správy a novinky

25.11.2014 - Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje dňa 27. novembra 2014 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“ Školenie je ur...

06.11.2014 - Nová podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná aj za ochranu roz...
Od 1. novembra 2014 začala fungovať nová Európska komisia (EK). Problematika ochrany rozpočtu EÚ pred podvodmi a korupciou bude patriť do portfólia podpredsedníčky EK pre rozpočet a ľudské zdroje pani Kristalini Georgievovej. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) bude...

03.10.2014 - Školenia OCKÚ OLAF v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v októbr...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje v mesiaci október 2014 dve školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ Školenie sa bude konať dň...

12.09.2014 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie v oblasti ochrany finančných z...
Dňa 19. septembra 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ pod názvom: Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym a...

18.07.2014 - Európska Komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“), ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti po...

26.06.2014 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
Dňa 30. júna 2014 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom: „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“ Školenie je určené pre zamestnancov štátnej správy zapojených do implementác...

26.06.2014 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013 bola vypracovaná Pracovnou  skupinou pre nezrovnalosti a schválená dňa 13. júna 2014 členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho únie v Slovenskej republike formou per rollam. Následne bol tento materiál pred...

23.06.2014 - Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.1
Dňa 30. mája 2014 vstúpil do platnosti aktualizovaný Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.1, vrátane príloh, ktorý bol schválený formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike dňa 28. mája 2014.  

23.06.2014 - Komisia navrhuje posledný krok v procese reformy úradu OLAF
Komisia navrhla opatrenia na ďalšie zabezpečenie procesných záruk pri vyšetrovaniach OLAF-u, aby tak doplnila komplexnú reformu Úradu Európskej únie pre boj proti podvodom (OLAF). Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady dopĺňajúci nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 predp...

17.06.2014 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému Dohľad vo verejnom obstarávaní
Dňa 18. 06. 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR ďalšie školenie, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike pod názvom: Dohľad vo verejnom obstarávaní Školenie je určené pre zamestnancov orgánov štátn...