Tlačové správy a novinky

09.07.2019 - Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spolupráci s ...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 12. júna 2019 Riadiacim výborom pre ochr...

12.06.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému overovania hospodárnosti výda...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 20. júna 2019 v spolupráci so sieťovýmipartnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) a z Ministerstv...

30.05.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly vykonávane...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 13. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná kontrol...

29.05.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) - z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej len „ÚŠP“) a z Ministerstva vnútra SR, (ďalej len „MV SR“) o...

06.05.2019 - OCKÚ OLAF prezentoval tému boja proti podvodom a korupcii pri využí...
Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnil v aule Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v Žiline seminár, ktorý organizovalo detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“...

30.04.2019 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zria...

30.04.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konani...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 07. mája 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR, z Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ďalej len „ÚŠP SR“) a z Ministerstva vnútra SR, z Národnej kriminálnej agentúrv (ďalej len...

10.04.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly v kontexte...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 17. apríla 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:   „Zákon o finančne...

25.03.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kontrol Najvyššieho kontrolné...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. apríla 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     „K...

14.03.2019 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušovaní záko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. marca 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     „Najčast...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>