Stratégia EÚ na posilnenie boja proti nezákonnému obchodu s tabakom

13.06.2013

Dňa 6. júna 2013 prijala Európska komisia Stratégiu na posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – komplexná Stratégia EÚ” (ďalej len „Stratégia“), ktorú predložila Rade EÚ a Európskemu parlamentu.
Ide o komplexný balík opatrení na posilnenie ​​boja proti nelegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami, najmä proti pašovaniu cigariet.
Nezákonný obchod s tabakom je globálnou hrozbou, ktorá pripravuje každoročne členské štáty a Európsku úniu o viac ako 10 miliárd EUR vo forme nezaplatených daní a poplatkov.
Nezákonný obchod nielen že výrazne ovplyvňuje národné príjmy, ale zároveň podporuje aj tieňovú ekonomiku, keďže ide takmer výlučne o oblasť pôsobenia medzinárodných organizovaných zločineckých skupín.   
Okrem toho vyššie uvedený nezákonný obchod podkopáva iniciatívy zdravotnej politiky zamerané na zníženie spotreby tabakových výrobkov a odrádza od legálneho podnikania, pretože väčšina nelegálnych výrobkov nie je vyrobených v súlade s pravidlami EÚ pre tabakové výrobky. Pre efektívne riešenie problému nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami stanovuje Stratégia množstvo koordinovaných opatrení na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
Stratégia navrhuje špecifické aktivity v 4 kľúčových oblastiach:
Ø Opatrenia na zníženie stimulov pre aktivity týkajúce sa pašovania
Ø Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dodávateľského reťazca
Ø Lepšie vymáhanie zo strany daňových, colných, policajných orgánov
Ø Tvrdšie sankcie pri aktivitách týkajúcich sa pašovania
Stratégia tiež analyzuje existujúce právne predpisy a politiky, identifikuje slabé miesta a nedostatky a navrhuje ďalšie účinnejšie opatrenia. Tiež sa usiluje o lepšiu koordináciu existujúcich politík a nástrojov, nakoľko boj proti nezákonnému obchodu je prierezovou témou, a rovnako sa usiluje aj o zlepšenie spolupráce medzi rôznymi orgánmi na európskej, národnej a medzinárodnej úrovni. Realizácia konkrétnych opatrení a činností v rámci Stratégie je stanovená v Akčnom pláne1).
Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu EÚ k diskusii o opatreniach navrhnutých v Stratégii a v Akčnom pláne, ako aj k podpore Komisie a členských  štátov pri jej implementácii do konca roka 2015.
Oznámenie, tlačovú správu Európskej komisie zo dňa 6.6.2013, ako aj tzv. zhrnutie pre občanov môžete nájsť na webovom sídla OLAF-u na nasledujúcich odkazoch:
V časti “Politika boja proti podvodom”: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm