Správa o aktualizácii Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v SR

20.01.2010

Vedúci Úradu vlády SR  dňa 28. decembra 2009 schválil Akčný plán k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, verzia 2.0. Akčný plán nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2010.