Školenie „Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalosti v rámci evidencie do ITMS v programovom období 2007 - 2013“

26.10.2012

V dňoch 29. – 30. októbra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja a proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie pod názvom:

  • „Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalosti v rámci evidencie do ITMS v programovom období 2007 - 2013“

Školenie je určené pre pracovníkov riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, ktorí aktívne pracujú s IT monitorovacím systémom – ITMS. Cieľom je vyškoliť užívateľov ITMS za účelom korektného vypĺňania jednotlivých polí Správy o zistenej nezrovnalosti. Lektormi školenia sú pracovníci Orgánu auditu, Certifikačného orgánu a Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ.