Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012

26.06.2013

Dňa 18. júna 2013 bola členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike schválená Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012, spolu so 4 prílohami, ktorú nájdete pod textom.
Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vlády SR dňa 26. júna 2013 na rokovanie vlády SR ako informatívny materiál, kde bol vzatý na vedomie. 

Ročná správa o nezrovnalostiach je predkladaná na rokovanie vlády SR každoročne na základe úlohy B. 3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike a na základe úlohy 6. 5 Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Príloha