Projekty - archív

 •  „Technická pomoc na posilnenie koordinačných úradov v SR“, dlhodobý expert 10 mesiacov, 2005
 • Projekt č. 2004/098-229 „Boj proti podvodom ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ na Slovensku“, Grant 2
  Obdobie grantu: 17.3. 2005 – 17.12.2005, 9 mesiacov

  Išlo o implementáciu PHARE nadnárodného programu boja proti podvodom v SR. Projekt bol zameraný na vytvorenie efektívneho systému pre boj proti podvodom a korupcii s cieľom ochraňovať finančné záujmy ES v prístupových krajinách prostredníctvom zavádzania ochranných mechanizmov založených na skúsenostiach starých členských štátov a Komisie
   
 • Projekt č. 2003/071-852 „Boj proti podvodom ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ na Slovensku“, Grant 1
  Obdobie grantu: 29.9.2003 – 29.10.2005, 25 mesiacov
  Išlo o implementáciu PHARE nadnárodného programu boja proti podvodom v SR.
   

2013-2014

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sa podieľal v júli - septembri 2013 na príprave a implementácii návrhu projektu „Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii (BPK) a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie (OFZ EÚ) v Slovenskej republike“, ktorý pripravila sekcia kontroly a prevencie korupcie (SKPK).  

Následne bol koncom roka 2013 prerokovaný s odborníkmi nominovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ“) zámer zaradiť problematiku BPK a OFZ EÚ do učebných osnov a tak oboznámiť deti a mládež so základnými pojmami, vysvetliť im škodlivosť korupcie vo všeobecnosti a podvodov v súvislosti s OFZ EÚ a vyvolať v deťoch a mládeži odmietavý vzťah k nim.

SKPK v spolupráci s MŠVVaŠ pripravila podklady - návrh na doplnenie terminológie a problematiky BPK a OFZ EÚ do Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) v rámci jeho aktualizácie v roku 2014, účinného od 1. 9. 2014.
Od 1. 9. 2014 je súčasne účinná Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, v rámci ktorej bude zaradená do školských vzdelávacích programov aj problematika OFZ EÚ. Súčasťou metodiky sú aj odborné texty k jednotlivým témam NŠFG a slovník základných pojmov NŠFG.

V roku 2014 bola vydaná zatiaľ prvá Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom stupni základných škôl.
    

2016-2018