Projekt "Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ II"

Vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ II.
                                        
Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP:
Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Vzdelávanieoprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmovEÚ II.“;
Miesto realizácie projektu:Slovensko
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu:01/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu:12/2021
Výška poskytnutého NFP: 124 961,00 EUR
Stručný opis projektu
Cieľom projektu je špecifické vzdelávanie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ, zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie a zdokonaľovanie ich odborných vedomostí a praktických zručností, a to ich účasťou na rôznych tuzemských a zahraničných školeniach, kurzoch, seminároch, workshopoch, konferenciách, rokovaniach a vzdelávacích aktivitách           vo všeobecnosti ako aj zvyšovaním zručností v úradných jazykoch EÚ formou jazykového vzdelávania.
Hlavnou aktivitou sú vzdelávacie aktivity oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om   v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
Financovaním vzdelávacích aktivít týchto zamestnancov sa zabezpečí efektívnosť a účinnosť plnenia ich úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Vyškolenie oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ upevní účelnú a efektívnu odbornú prácu, čím bude možné dosiahnuť zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR a boja proti podvodom.
  26828