Plánované školiace aktivity v roku 2023

ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR pripravuje v roku 2023 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2023 nasledujúce školenia*, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 
 1. Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe
 2. Skúsenosti z vládnych auditov – vybrané témy
 3. Výber vzorky pre overenie oprávnenosti výdavkov
 4. Výber vzorky pre overenie oprávnenosti výdavkov – pre pokročilých
 5. Najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky identifikované v rámci auditov
 6. Európska prokuratúra - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach
 7. Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – vybrané aspekty spolupráce s povinnými osobami
 8. Riadenie rizík podvodov vo vzťahu k finančným prostriedkom EÚ
 9. Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxe
 10. Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
 11. Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022 a ich dopady
 12. Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
 13. Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže – protisúťažné praktiky vo verejnom obstarávaní
 14. Pravidlá a podmienky poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci
 15. Princíp "follow the money"  a jeho využitie v rámci vedených operatívnych a trestných konaní
*Termíny školení budú priebežne dopĺňané podľa dostupnosti lektorov.


Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Ministerstva vnútra SR a ostatných sieťových partnerov.
8636

Dátum poslednej aktualizácie: 13.01.2023