Plánované školiace aktivity v roku 2022

ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2022 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2022 nasledujúce školenia*, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 
 • Európska prokuratúra - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach
 • Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – postavenie a úlohy na      národnej  úrovni a medzinárodná výmena informácií
 • Riadenie rizík podvodov a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
 • Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxe
 • Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní a jej dopad
 • Zákon o finančnej kontrole a audite v kontexte novely zákona
 • Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania a problematika súdnych konaní
 • Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže – protisúťažné praktiky vo verejnom obstarávaní
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
 • Skúsenosti z výkonu vládnych auditov - vybrané témy
 • Nezrovnalosti a finančné opravy
 • Metódy výberu vzorky
   

*Termíny školení budú priebežne dopĺňané podľa dostupnosti lektorov a aktuálnu situáciu v rámci pandémie Covid.

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), Ministerstva vnútra SR a ostatných sieťových partnerov.

8636

Dátum poslednej aktualizácie: 05.02.2020