Plánované školiace aktivity v roku 2021

ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2021 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2021 nasledujúce školenia, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 

  • Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami
  • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
  • Skúsenosti z výkonu vládnych auditov - vybrané témy
  • Požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ na PO 2021 - 2027 a ich vplyv na výkon finančnej kontroly v rámci fondov EÚ
  • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ - praktiky a skúsenosti
  • Ochrana fondov EÚ normami trestného práva
  • Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
  • Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania a súdneho konania
  • Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní


*Termíny školení budú priebežne dopĺňané formou tlačových správ podľa dostupnosti lektorov.
 

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci štátnej a verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

 

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a Európskej komisie a zamestnanci ostatných sieťových partnerov.


 

8636

Dátum poslednej aktualizácie: 05.02.2020