Plánované školiace aktivity v roku 2020

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2020 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2020 nasledujúce školenia, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 

 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR,
 • Overovanie hospodárnosti výdavkov, praktické skúsenosti,
 • Poskytovanie príspevku EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ s dôrazom na  trestnoprávnu rovinu,
 • Práca v systéme Arachne,​
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ z pohľadu trestného práva,
 • Finančná kontrola a audit v rámci EŠIF,
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite,
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní identifikované pri výkone dohľadu,
 • Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní,
 • Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR,
 • Riadenie rizík podvodov v EŠIF,
 • Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami,
 • Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania a súdneho konania,
 • Proces vysporiadania nezrovnalostí a finančných opráv,

*Termíny školení budú priebežne dopĺňané formou tlačových správ podľa dostupnosti lektorov.

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci štátnej a verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Európskej komisie a zamestnanci ostatných sieťových partnerov. 

8636

Dátum poslednej aktualizácie: 05.02.2020