Plánované školiace aktivity v roku 2019

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2019 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2019 nasledujúce školenia, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR
 • Overovanie hospodárnosti výdavkov
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR z pohľadu trestného práva
 • Arachne
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ 
 • Riadenie rizík, podvodov a korupcie v rámci EŠIF
 • Zákon o finančnej kontrole v kontexte novely zákona  
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní 
 • Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní 
 • Clo a DPH - ochrana finančných záujmov EÚ 
 • Kontrola NKÚ- praktické skúsenosti
 • Správne právo - skúsenosti pri nezrovnalostiach. Aplikačná prax v súvislosti s vymáhaním neoprávnene použitých finančných prostriedkov
 • Finančná  kontrola vykonávaná v rámci EŠIF 
*Termíny školení budú priebežne dopĺňané podľa dostupnosti lektorov.

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Európskej komisie a zamestnanci ostatných sieťových partnerov. 8636

Dátum poslednej aktualizácie: 13.02.2019