Plánované školiace aktivity v roku 2018

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2018 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2018 nasledujúce školenia, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 

 • Arachne – 30., 31.01.2018, október 2018
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní - novela zákona – 13. február, 02. júl 2018 (zrušené),  10. september 2018
 • Overovanie hospodárnosti výdavkov – február, jún, november 2018
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR z pohľadu trestného práva – marec, september 2018
 • Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej  súťaže – 12. apríl, november 2018
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR– 21. november 2018
 • Register partnerov verejného sektora – 21.06.2018
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ – 14. máj, október 2018
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite, pripravovaná novela zákona o kontrole a audite  - 17. máj, 07. september 2018
 • Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z EŠIF – 16. marec, december 2018
 • Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EU v SR – jún 2018
 • Správne právo - skúsenosti pri nezrovnalostiach. Aplikačná prax v súvislosti s vymáhaním a neoprávneným použitím prostriedkov – október 2018

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme ŠF, KF, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Európskej komisie. 

8636

Dátum poslednej aktualizácie: 01.02.2018