Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018

09.07.2019

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 12. júna 2019 Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, zriadeným na Úrade vlády SR, formou per rollam.
 
Ročnú správu následne predkladá na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „národná stratégia“) a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4.2. Odhaľovanie v rámci národnej stratégie, verzia č. 2. Ročná správa za rok 2018 bola zaradená na rokovanie vlády SR dňa 03. júla 2019 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie.
Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o stave nezrovnalostí zaevidovaných v systéme evidovania a nahlasovania nezrovnalostí (IMS), ktorým sa zasielajú hlásenia na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii a ich analytické zhodnotenie v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov.

Predmetné nezrovnalosti vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov prostredníctvom predvstupových fondov  a operačných programov programového obdobia (ďalej „PO“) 2004 – 2006, 2007 – 2013 ako aj pri implementácií projektov v rámci operačných programov PO 2014 – 2020, a tok 31. marcu 2019. Správa obsahuje aj popis nezrovnalostí v programoch cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, ako aj v Európskom námornom a rybárskom fonde a Spoločnej poľnohospodárskej politike.
 
Ročná správa obsahuje číselné a finančné aspekty nezrovnalostí/hlásení nahlásených na OLAF za príslušné PO. Správa uvádza tiež kvantitatívne zhodnotenie nezrovnalostí/hlásení za jednotlivé PO. Zdrojom informácií pri vypracovaní správy bol IMS a bola vypracovaná na základe metodiky Výročnej správy o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom (PIF Report), ktorú predkladá Európska komisia Parlamentu a Rade.
 
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2018


/stranky-uvsr/ Sieť AFCOS predstavuje štruktúru orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú prostriedky Európskej únie a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami alebo je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Sieťovými partnermi v SR sú ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá ako riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány), Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR, Finančná správa SR, Generálna prokuratúra SR, Národná banka Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenská informačná služba.