OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému zákona o verejnom obstarávaní a jeho porušovania

30.11.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 2. decembra  2016 školenie na tému:
 
„Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Školenie sa bude venovať najčastejším porušeniam zákona o verejnom obstarávaní identifikovaným v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci ÚVO.