OCKÚ OLAF organizuje prvé školenie v roku 2017 na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

19.01.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje ako orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie dňa 26. januára 2017 školenie na tému:
 
            „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov inštitúcií príslušných pre plnenie úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Predmetom školenia bude oboznámiť prítomných so systémom ochrany finančných záujmov EÚ v SR, o úlohách koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS) v SR, o spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), o systéme nahlasovania nezrovnalostí v programovom období 2007-2013 a 2014-2020.
 
Bude tiež prezentovaná kontrolná činnosť OCKÚ OLAF, vrátane uvedenia príkladov z praxe, ako aj riešenie podnetov doručených na Úrad vlády SR od verejnosti, ktoré poukazujú na neoprávnené čerpanie finančných prostriedkov EÚ.
 
Lektorom školenia bude zamestnanec odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie ÚV SR.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 8:30 h do 12:00 h s registráciou od 8:00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 19. januára 2016 na tel. č.: 02/20925777 prípadne emailom na adrese: anna.machalikova@vlada.gov.sk.