OCKÚ OLAF organizuje opakované školenie na tému zákona o verejnom obstarávaní a jeho porušovania

09.12.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje opakovane v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 20. decembra  2016 školenie na tému:
 
„Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR“
 
Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Školenie sa bude venovať najčastejším porušeniam zákona o verejnom obstarávaní identifikovaným v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci ÚVO.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch ÚV SR v čase od 08:30 do 12:45 hod s registráciou od 08:30 hod.
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 12. decembra 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.