OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie na tému kartelov/kartelových dohôd a dokazovania kolúzneho správania vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ

20.10.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 24. októbra 2016 školenie na tému:

„Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Prezentácie na školení sa budú týkať konzorcií a ich účasti vo verejných obstarávaniach z pohľadu hospodárskej súťaže a indícií možného protisúťažného konania vo verejnom obstarávaní na základe nepriamych dôkazov.

Lektormi školenia budú zamestnanci PMÚ SR.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:00 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 21. októbra 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.