Novinky

23.07.2012 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2011
Dňa 6. júla 2012 vzala vláda Slovenskej republiky na svojej 14. schôdzi na vedomie Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2011. Materiál bol predkladaný na rokovanie vlády SR na základe úlohy B. 3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej...

06.07.2012 - Nová Výročná správa OLAFu o operatívnej činnosti za rok 2011
Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti. Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedk...

12.03.2012 - Výročná správa Úradu vlády SR
Dňa 8. marca 2012 zverejniĺ Úrad vlády SR Výročnú správu o činnosti úradu v roku 2011. Správa sa zaoberá plnením hlavných úloh Úradu vlády SR a nadrezortných programov a projektov v roku 2011. V rámci kapitoly Kontrola a boj s korupciou, vybavovanie petícií a sťažností j...

02.02.2012 - Reorganizácia OLAFu od februára 2012
1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler. Nová organizačná štruktúra...

26.01.2012 - Vymenovanie nových členov Dozorného výboru úradu OLAF
Dňa 24. januára 2012  potvrdil Európsky parlament, Rada a Európska komisia formálne vymenovanie nových členov Dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF, ktorí boli vybraní 6. decembra 2011 skupinou zástupcov uvedených inštitúcií. Bolo  vymenovaných 5 kandid...

29.09.2011 - Výročná správa Európskej komisie za rok 2010
Európska Komisia zverejnila svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2010. Všetky súvisiace bližšie informácie, tlačovú správu Komisie zo dňa 29.09.2011 ako aj samotnú správu nájdete na stránke Európskej komisie a OLAFu: http://europ...

30.06.2011 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2010
Dňa 20. júna 2011 bola na zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike schválená jeho členmi Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2010. Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vlády SR na rokovanie vlády...