Lisabonská zmluva v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ

15.04.2010

Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti dňa 1. decembra 2009, čím sa definitívne ukončili niekoľkoročné vyjednávania o inštitucionálnych otázkach v rámci EÚ. Lisabonská zmluva mení a dopĺňa súčasné Zmluvy o Európskej únii (ďalej len "ZEÚ") a o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „ZES“) bez toho, aby ich nahrádzala. Únii poskytuje právny rámec a nástroje potrebné na riešenie budúcich výziev a napĺňanie očakávaní občanov. Orgány EÚ a členské štáty prikladajú naďalej veľký význam ochrane finančných záujmov spoločenstiev a boju proti podvodom, ako aj všetkým ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, preto pôvodný článok 280 ZES, ktorý sa týka ochrany finančných záujmov EÚ zostal vecne takmer nezmenený. Vzhľadom na ďalšie zmeny v zmluve, bol prečíslovaný a v súčasnosti je označený ako článok 325 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZoFEÚ“).

Na boj proti podvodom a ochranu finančných záujmov Únie sa podľa Lisabonskej zmluvy môže zriadiť Úrad európskej prokuratúry.