Komisia zverejnila novú Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2010

30.09.2011

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch EÚ.

Vďaka tomu, že väčšina členských štátov zaviedla modernizované a skvalitnené systémy vykazovania, má Komisia prístup k väčšiemu počtu kvalitnejších údajov o nezrovnalostiach. Internetový systém vykazovania (IMS) výrazným spôsobom zlepšil celkové podmienky pre nahlasovanie nezrovnalostí.

Vďaka účinnejšej kontrole finančných prostriedkov Európskej únie môžu členské štáty a Komisia rýchlejšie reagovať na zmenu mechanizmov podvodu a zaviesť vhodné opatrenia na zabránenie podvodom.

Komisia má takisto v pláne analyzovať systémy kontroly nezrovnalostí a boja proti podvodom, ktoré zaviedli členské štáty v oblasti kohéznej politiky, a vyhodnotiť či a ako sú tieto systémy kontroly vybavené na to, aby sa zamerali na oblasti s vysokým rizikom podvodov a nezrovnalostí.
Komisia od roku 2010 prijala niekoľko politických iniciatív na boj proti podvodom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ochranu finančných záujmov EÚ. Prvé výsledky týchto politických iniciatív budú uvedené v nasledujúcej správe vzťahujúcej sa na rok 2011.

Ide o nasledovné iniciatívy:

1.  Nová stratégia boja proti podvodom (vrátane často kladených otázok k tejto novej stratégii)

2. Nové právne nástroje na boj proti trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Európskej únie

V samotnej tlačovej správe Komisie sa nachádza tabuľka s podrobným rozdelením prípadov podľa jednotlivých oblastí.

Ďalšie informácie ako aj samotnú Výročnú správu nájdete na stránke Európskej komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF):

Súčasťou Výročnej správy je aj Dotazník o implementácii článku 325 Zmluvy o Európskej únii za rok 2010 každoročne vypĺňaný všetkými členskými štátmi, zverejnený na stránke OLAFu:


Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 29. septembra 2011