Komisia navrhuje posledný krok v procese reformy úradu OLAF

23.06.2014

Komisia navrhla opatrenia na ďalšie zabezpečenie procesných záruk pri vyšetrovaniach OLAF-u, aby tak doplnila komplexnú reformu Úradu Európskej únie pre boj proti podvodom (OLAF). Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady dopĺňajúci nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 predpokladá vytvorenie nového Kontrolóra procesných záruk, ktorý bude mať dve hlavné funkcie.
Po prvé, by mal byť zodpovedný za preskúmanie a poskytnutie odporúčaní k sťažnostiam,  ktoré by mohol podať ktokoľvek, kto je dotknutý                                                                                   vyšetrovaním vedeným OLAF-om. Po druhé, OLAF bude musieť získať povolenie od kontrolóra pred inšpekciou v kancelárskych priestoroch členov inštitúcií EÚ, alebo pri odobratí dokumentov alebo údajov z týchto úradov.
Súčasný návrh je ďalším krokom k zabezpečeniu toho, aby OLAF mohol naďalej efektívne a nezávisle pracovať na ochrane finančných záujmov EÚ a zároveň zaručiť účinnú ochranu základných práv. Takto dopĺňa návrh na zriadenie Európskej prokuratúry a celkové zlepšenie rámca pre boj proti podvodom v EÚ za posledné roky.
Zásadná reforma úradu OLAF sa uskutočnila v rokoch 2012 a 2013  a priniesla podstatné zlepšenie organizácie OLAF-u a jeho vyšetrovacích aktivít. V rámci tejto reformy procesné záruky boli formálne zakotvené v právnych predpisoch, ktorými sa riadi OLAF pri svojej práci, a takisto bol vytvorený vnútorný postup na monitorovanie a ochranu základných práv v priebehu každého vyšetrovania. Dnešný návrh ide v týchto ochranných opatreniach ešte ďalej, pričom sa vychádzalo z opatrení, ktorých prijatie sa predpokladá v rámci navrhovaného zriadenia Úradu Európskej prokuratúry.  
V rámci ustanovení o kontrolórovi procesných záruk bude existovať formálny postup pre tých, ktorých sa týka vyšetrovanie OLAF-u,  ak chcú podať sťažnosť. Cieľom je zabezpečiť, aby tieto sťažnosti riešila rýchlo, efektívne a transparentne osoba nezávislá od OLAF-u a inštitúcií EÚ. Tento kontrolór umožní sťažovateľovi, ako aj OLAF-u, uviesť svoj prípad pred vyvodením záverov a prijatím odporúčaní.
Ak sa generálny riaditeľ OLAF-u nebude riadiť odporúčaniami kontrolóra, bude musieť jasne vysvetliť svoje dôvody v záverečnej správe k prípadu. Konečný rozsudok vo všetkých otázkach týkajúcich sa základných práv bude závisieť od súdov, ako je tomu v súčasnosti.
Kontrolór bude tiež zodpovedný za povolenie akejkoľvek kontroly vykonávanej OLAF-om v kanceláriách patriacich členom inštitúcií EÚ. To so sebou nesie dvojitú výhodu. Na jednej strane uznáva pozíciu týchto členov, ktorá im vyplýva zo zvolenia alebo menovania, ich konkrétne zodpovednosti a ich zákonnú nezávislosť. Na druhej strane sa zabezpečí, že OLAF sa môže odvolávať na mandát nezávislého kontrolóra, ak by čelil odporu voči takýmto kontrolám.
Kontrolór procesných záruk sa bude prijímať spomedzi osôb pôsobiacich mimo inštitúcií EÚ a vo svojej práci bude úplne nezávislý. Bude vymenovaný Komisiou, Európskym parlamentom a Radou na 5-ročné neobnoviteľné obdobie.
Viac informácií sa dozviete v tlačových správach Európskej komisie o procese reformy OLAF-u ako aj v rámci otázok a odpovedí k inštitútu Kontrolóra procesných záruk na týchto odkazoch:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/press-releases/ip_14_654_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/press-releases/memo_14_409_en.pdf