Kampaň Európskej komisie v boji proti falšovaniu priemyselných tovarov

24.05.2013

„Too good to be true: the real price of fake products“
„Príliš dobré, aby to bola pravda: skutočná cena falšovaných tovarov-fejkov“

Činnosti súvisiace s falšovaním tovarov predstavujú pre svetovú ekonomiku stratu viac ako 200 mld. EUR ročne, podobne ako trh s nelegálnymi drogami. Podľa odhadov  uvedená strata bude naďalej rásť. Tieto aktivity škodia európskej ekonomike, pretože škodia legálnemu podnikaniu a zabraňujú inováciám. Falzifikáty alebo „fejky“ neférovo konkurujú jedinečným produktom, čím ohrozujú viaceré zamestnania v Európe.

Falšovatelia pôsobia na trhu s liekmi, módnym tovarom, potravinami, automobilovými súčiastkami, elektrickými spotrebičmi, kozmetikou, s hračkami pre deti a ďalšími druhmi tovarov.

V tejto súvislosti spustilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre priemysel a podnikanie medzinárodnú informačnú kampaň v boji proti falzifikátom, podporovanú Európskou komisiou v spolupráci a s podporou národných kompetentných inštitúcií v členských štátoch Európskej únie, najmä v spolupráci s policajnými, colnými a súdnymi orgánmi.  

V apríli 2013 vyzval európskych občanov komisár Európskej komisie, zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani spolu s komisárom Michelom Barnierom, zodpovedným za vnútorný trh a služby, aby si uvedomili riziká spojené s kupovaním falšovaných tovarov.

Kampaň sa týka všetkých občanov Európskej únie ako jej daňových poplatníkov a je realizovaná  aj v širšom kontexte Európskeho roku občianstva 2013.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o nebezpečenstve falšovaných tovarov ako aj podporiť bližšiu spoluprácu medzi Európskou komisiou, národnými inštitúciami, vrátane orgánov činných v trestnom konaní a colnej správy, výrobcami, obchodnými združeniami a spotrebiteľmi pri zastavení výroby a obehu falšovaných tovarov, apelujúc na Európanov „postaviť sa na odpor“ proti „fejkom“ a kupovať originálne výrobky.

O spoluprácu a súčinnosť pri uvedenej kampani bol požiadaný aj OLAF, ktorý k spolupráci vyzval aj členov siete AFCOS1. Podklady ku kampani zaslala aj Slovenská republika prostredníctvom OCKÚ OLAF a Kriminálneho úradu Finančnej správy SR.

Viac informácií o uvedenej kampani nájdete na týchto adresách:

ec.europa.eu/enterprise/stopfakes

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6589&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1028

Zaujímavé čísla, fakty a súvislosti k problematike falšovania tovarov môžete nájsť na nasledovnej adrese: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-346_en.htm

* * *

O kampani informoval zástupca Generálneho riaditeľstva EK pre priemysel a podnikanie Alessandro Butticé, poradca pre oblasť boja proti podvodom a bezpečnosti aj v rámci 12. školiaceho seminára OAFCN, ktorý sa konal v Ríme v dňoch 22. -24. apríla 2013.(odkaz na web OCKÚ OLAF, časť „Novinky“ s informáciou o školiacom seminári a preklikom na webstránku OLAFu s programom a prezentáciami prednášajúcich).
_____________________________________________

Odkazy na webstránky inštitúcií venujúcich sa boju proti falšovaniu tovarov v Slovenskej republike, vrátane odkazov na uskutočnenené kampane:

Úrad priemyselného vlastníctva SR  (ÚPV SR):
http://www.upv.sk/
http://indprop.gov.sk

Kampaň ÚPV SR “ nefejkuj”:
http://www.indprop.gov.sk/?novinky&clanok=nova-kampan-upv-sr-nefejkuj-sk
http://www.nefejkuj.sk/

Finančná správa SR:
www.financnasprava.sk

Kampaň o boji proti falošným liekom:
www.falosnelieky.sk

Ochrana duševného vlastníctva:
http://www.colnasprava.sk/

 


1 Sieť AFCOS je štruktúra spolupracujúcich orgánov v jednotlivých členských štátoch EÚ, ktorej hlavným cieľom je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s OLAF-om a s ostatnými členskými štátmi EÚ