Európska komisia a Grécko spolupracujú v boji proti podvodom a korupcii

05.03.2014

V dňoch 26. – 27. februára 2014 hosťoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v Aténach stretnutie na najvyššej úrovni na tému: "Boj proti podvodom v oblasti politiky súdržnosti EÚ". Na podujatí organizovanom v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku, sa zúčastnili zástupcovia gréckych orgánov zodpovedných za finančné riadenie v tejto oblasti, Európska komisia a Transparency International.
 
V úvodnej reči generálny riaditeľ OLAFu, Giovanni Kessler, vyzdvihol úsilie gréckych orgánov v boji proti podvodom, ktoré sa týkajú aj fondov EÚ. Poznamenal, že „boj proti podvodom je neoddeliteľnou súčasťou stratégie pre hospodárske oživenie v Grécku. Európska únia a grécke orgány zdieľajú rovnakú víziu o potrebe obmedzenia podvodných praktík a posilnenie právneho štátu, aby bolo zabezpečené, že budú financované  projekty, pre ktoré boli prostriedky z Európskej únie určené, a že peniaze daňových poplatníkov nevyjdú nazmar“. Dodal, že úrad OLAF bude naďalej podporovať Grécko v jeho úsilí pripraviť silnú národnú stratégiu boja proti podvodom. Zdôraznil tiež význam stanovenia Koordinačného úradu pre boj proti podvodom tzv.  AFCOS-u (Anti - Fraud Coordination Service) pre grécke orgány, ktorý bude slúžiť ako kontaktné miesto pre OLAF v prípadoch podvodov, poskytovať praktickú pomoc pri vyšetrovaní úradu OLAF a bude koordinovať národné aktivity boja proti podvodom.
Úplné znenie tlačovej správy zo dňa 26. februára 2014 môžete nájsť na webovej stránke OLAF-u: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140226_01_en.htm
Tlačová správa OLAF-u bola OCKÚ OLAF postúpená prostredníctvom siete   komunikátorov OLAFu (OAFCN) dňa 27. februára 2014.
Doplňujúce informácie:
AFCOS v Slovenskej republike funguje už od roku 2002. Je zriadený na Úrade vlády SR, odbore Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) v rámci sekcie kontroly a boja proti korupcii.
Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike bola vypracovaná už v roku 2007. Ide o strategický dokument schválený uznesením vlády SR č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu „Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike“.
Jeho cieľom je zabezpečiť plnenie povinností, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, a to prijímanie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie rovnako dôslednú ochranu, akú SR poskytuje svojim vlastným finančným záujmom.