EUROJUST a OLAF posilňujú svoju spoluprácu v boji proti finančnej kriminalite

20.07.2011

Spoločná tlačová správa Eurojustu a OLAFu

Hág, 19. júl 2011 – Nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler sa prvýkrát od nástupu do svojej funkcie stretol s pánom Aledom Williamsom, prezidentom Eurojustu (útvar Európskej únie pre súdnu spoluprácu).
Vo svojom prejave predniesol možnosti zlepšenia vzájomnej spolupráce v boji proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam ovplyvňujúcim finančné záujmy Európskej únie.
Hlavní predstavitelia týchto úradov sa dohodli na skvalitnení svojej spolupráce a pravidelnej výmene informácií v rámci riešenia komplexných a nadnárodných prípadov. Tok informácií bude zabezpečený cez nedávno vytvorený systém bezpečnej komunikácie.

So zreteľom na znenie Lisabonskej zmluvy sa vrcholní zástupcovia OLAFu a Eurojustu zhodli na tom, že ochrana finančných záujmov Európskej únie je prioritou, vyžadujúcou si zvýšenú spoluprácu medzí inštitúciami, tak na národnej, ako aj európskej úrovni.


Pôvodný zdroj tlačovej správy