Boj proti podvodom: Výročná správa Európskej komisie za rok 2012 zdôrazňuje potrebu silných opatrení na ochranu rozpočtu EÚ

22.08.2013

Dňa 24. 7. 2013 bola prijatá “Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom 2012 Výročná správa”  (ďalej len “Správa”).

Správu  každoročne predkladá Komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), v ktorej uvádza opatrenia prijaté na zamedzenie podvodom poškodzujúcich finančné prostriedky EÚ. V Správe sa podrobne uvádzajú údaje o počte podozrení z podvodu a preukázaných podvodoch týkajúcich sa príjmov aj výdavkov rozpočtu EÚ, ktoré boli nahlásené členskými štátmi. Správa zároveň identifikuje oblasti, ktoré sú najviac vystavené riziku, a na ktoré by sa mala zamerať činnosť kompetentných orgánov tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni. 

Podľa Správy došlo v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 k miernemu nárastu počtu podvodov, ktoré poškodzujú rozpočet EÚ.

Na strane výdavkov boli podvodmi dotknuté finančné prostriedky EÚ v celkovej výške 315 miliónov EUR, teda 0,25 % výdavkov rozpočtu. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku bola táto suma vo výške 295 miliónov EUR.

Na strane príjmov rozpočtu dosiahol objem prostriedkov, pri ktorých existuje podozrenie z podvodu alebo bol potvrdený podvod sumu 77,6 miliónov EUR, čo predstavuje 0,42 % z celkovej sumy tradičných vlastných zdrojov vybraných za rok 2012. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku išlo o 109 miliónov EUR.

Správa sa zaoberá aj opatreniami, ktoré členské štáty prijali na ochranu rozpočtu EÚ v roku 2012 a uznáva, že v niektorých oblastiach došlo k zlepšeniu. Komisia však zdôrazňuje, že je potrebné ďalej harmonizovať a posilňovať prístupy členských štátov s cieľom zaistiť, aby boj proti podvodom prebiehal rovnako na úrovni celej EÚ. Členským štátom sa predkladá celý rad odporúčaní s cieľom zlepšiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.
 
Komisia uskutočnila v roku 2012 viacero významných iniciatív s cieľom posilniť boj proti podvodom. Popri implementácii novej stratégie proti podvodom (viď tlačová správa Komisie č. IP/13/530) sa v minulom roku podarilo dosiahnuť značný pokrok v legislatívnej oblasti. Ako príklad je možné uviesť:
 
  • návrh na vytvorenie úradu Európskeho verejného prokurátora (IP/13/709). Táto nová inštitúcia výrazne posilní vyšetrovanie a stíhanie trestnej činnosti, ktorá ma vplyv na rozpočet EÚ;

  • nové nariadenie týkajúce sa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa vytvorí silnejší úrad Európskej únie pre boj proti podvodom (MEMO/13/651);

  • oznámenie o tom, ako ďalej zlepšovať riadenie úradu OLAF, a to na základe dohodnutej reformy úradu a s prihliadnutím na návrh zriadiť úrad Európskeho verejného prokurátora (IP/13/709);

  • návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcich finančné záujmy Únie vedenom prostredníctvom trestného práva (IP/12/767). Harmonizácia definícií trestných činov namierených proti rozpočtu a zavedenie minimálnych sankcií, ktoré sa budú uplatňovať na tieto trestné činy, by mohli takisto významne napomôcť ochrane finančných prostriedkov a prispieť k odradeniu od páchania podvodov v Únii.
Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Komisia prenáša boj proti podvodom v EÚ na novú úroveň. Návrhy, ktoré sme predložili minulý rok – v neposlednom rade návrh na zriadenie Európskej prokuratúry – môžu predstavovať vážny úder podvodníkom v celej Európe. Teraz musia aj členské štáty preukázať svoje odhodlanie bojovať proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ. Vyzývam ich, aby vystupňovali svoje úsilie na domácej pôde a podporili nové opatrenia na úrovni EÚ. Každý cent, ktorý sa podarí získať od podvodníkov späť, môže byť využitý v prospech verejnosti.“
 
Okrem údajov o ohlásených podvodoch a nezrovnalostiach, spätnom získavaní finančných prostriedkov, finančných opráv a úrovniach vykazovania v členských štátoch, si Komisia a členské štáty každoročne vyberú do správy aj oblasť pre hĺbkovú analýzu. Ide o tzv. Dotazník o implementácii článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V roku 2012 bolo touto oblasťou poľnohospodárstvo.
V tomto odvetví došlo k zlepšeniu finančnej kontroly a systémov riadenia rizík (napr. právne predpisy a usmernenia, administratívne postupy a spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi). Napriek tomu však odpovede členských štátov potvrdili nedostatok zdôrazňovaný už v minulosti: členské štáty musia zlepšiť monitorovanie výsledkov administratívnych vyšetrovaní a vyšetrovaní trestných činov.
Správu, spolu so súvisiacimi pracovnými dokumentami, nájdete na webovej stránke OLAF-u na nasledujúcom odkaze:  
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Súvisiacu tlačovú správu Európskej komisie nájdete na stránke Komisie v časti Tlačové správy na nasledovnom odkaze:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-731_sk.htm
Zdroj: OLAF a tlačová správa Európskej komisie č. IP/13/731 zo dňa 24. júla 2013