Archív zasadnutí Riadiaceho výboru

Rok 2017

19. 12 .2017
Závery zo zasadnutia:
Riadiaci výbor schválil:

 1. Odpočet  Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR – plnenie úloh za prvý polrok 2017 k 30. júnu 2017

Riadiaci výbor vzal na vedomie:

 1. Informáciu o schválení dokumentov per rollam
 2. Informáciu gestorov o činnosti pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom:
  • Pracovná skupina pre nezrovnalosti
  • Pracovná skupina pre komunikáciu
  • Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania
  • Pracovná skupina k článku 325 ZFEÚ
  • Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolných činností
 3. Informácie o potrebe zmeny resp. aktualizácie  Akčného plánu k Národnej stratégii OFZ EÚ, o súbore dokumentov k hodnoteniu uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), výbere témy pre expertnú skupinu zriadenú pod pracovnou skupinou pre prevenciu podvodov (Fraud Prevention Group) v rámci COCOLAF pre rok 2018, o potrebe aktualizácie členov Riadiaceho výboru,   o činnosti expertnej skupiny pod pracovnou skupinou pre prevenciu podvodov v rámci COCOLAF v roku 2017, zastúpenej za SR členom z Úradu pre verejné obstarávanie, kde témou tejto expertnej skupinybolipodvody vo verejnom obstarávaní a v rámci jej činnosti bola vypracovanápríručka „Podvody vo verejnom obstarávaní, súbor červených indikátorov a príkladov dobrej praxe“


Rok 2016

24. 10 .2016

Závery zo zasadnutia:
Riadiaci výbor schválil: 
1.    Rozšírenie Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR o ďalšieho sieťového partnera, ktorým je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
2.    Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR – plnenie úloh akčného plánu za prvý polrok 2016 k 30. 06. 2016.
3.    Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 6.0.
 
Riadiaci výbor vzal na vedomie:
Informácie o činnosti pracovných skupín (PS) zriadených pod Riadiacim výborom:
-          PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti,
-          PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania,
-          PS pre komunikáciu,
-          PS pre nezrovnalosti,
-          PS k článku 325 ZFEÚ.


21.3.2016

Závery zo zasadnutia:

Riadiaci výbor schválil:

 1. Odpočet Akčného plánu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR – plnenie úloh akčného plánu za druhý polrok 2015 k 31.12.2015
 2. Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015
 3. Zrušenie Pracovnej skupiny (PS) pre Centrálnu databázu vylúčených subjektov (CED) a jej začlenenie do PS pre nezrovnalosti

Riadiaci výbor zobral na vedomie:

 1. Informáciu o programe vzdelávania na rok 2016 v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ
 2. Informáciu v súvislosti so vznikom systému EDES (Systém včasného varovania a vylúčenia), ktorým sa nahrádza CED
 3. Informácie gestorov o činnosti pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom:
  • PS k Centrálnej databáze vylúčených subjektov
  • PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti
  • PS k článku 325 ZFEÚ
  • PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania
  • PS pre komunikáciu
  • PS pre nezrovnalosti
 4. Súhrnnú informáciu o poskytovaní súčinnosti OCKÚ OLAF úradu OLAF v roku 2015
   

Rok 2015 

1. 10. 2015

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“)
Riadiaci výbor OFZ EÚ schválil:
1. Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR za 1. polrok 2015 k 30. 06. 2015
2. Aktualizáciu Manuálu k Centrálnej databáze vylúčených subjektov (CED)
Riadiaci výbor OFZ EÚ berie na vedomie:

 1. Informáciu gestorov o činnosti pracovných skupín zriadených pod RV OFZ:
  • PS pre nezrovnalosti
  • PS pre komunikáciu
  • PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania
  • PS k Centrálnej databáze vylúčených subjektov
  • PS k článku 325 ZFEÚ
  • PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolných činností
 2. Informáciu o Výročnej správe Komisie Európskeho parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom – 2014 (PIF)
 3. Informáciu generálnej riaditeľky SAK MF SR o príprave nového zákona o finančnej kontrole a audite.
   

03. 03. 2015

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“)

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor schválil:     

 1. Dodatok č. 7 k Štatútu Riadiaceho výboru
 2. Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR za 2. polrok 2014 k 31. 12. 2014


Riadiaci výbor berie na vedomie:          

 1. informáciu o Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR na obdobie rokov 2014-2020 schválenej vládou SR dňa 7. januára 2015
 2. informáciu gestorov pracovných skupín (PS) o činnosti pracovných skupínzriadených pod Riadiacim výborom:
  • PS k Centrálnej databáze vylúčených subjektov
  • PS k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)
  • PS pre nezrovnalosti
  • PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania
  • PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolných činností
  • Pracovnú skupinu pre komunikáciu
 3. informáciu o príručke úradu OLAF: Úloha audítorov členských štátov pri prevencii a detekcii podvodov v oblasti štrukturálnych a investičných fondov EÚ – skúsenosti a prax v členských štátoch;
 4. súhrnnú informáciu o poskytovaní súčinnosti OCKÚ OLAF úradu OLAF v roku 2014.

Rok 2014 

25. 09. 2014

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“)

Závery zasadnutia


Riadiaci výbor schválil:    

 

 1. Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR za 1. polrok 2014 k 30. 06. 2014
 2. Manuál k Centrálnej databáze vylúčených subjektov (CED)
 3. Dodatok č. 6 k Štatútu Riadiaceho výboru
 4. Rozšírenie Riadiaceho výboru o ďalšieho člena, ktorým je Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR)

 
Riadiaci výbor zobral na vedomie:
 

 1. informácie gestorov pracovných skupín (PS) zriadených pod Riadiacim výborom:

  • PS k Centrálnej databáze vylúčených subjektov
  • PS k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)
  • PS pre nezrovnalosti
  • PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania
  • PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolných činností
  • Pracovnú skupinu pre komunikáciu
2informáciu o príprave Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR na obdobie rokov 2014 – 2020
3. informáciu o správe Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ (OFZ EÚ)
4. informáciu o správe o činnosti úradu OLAF za rok 2013
5. informáciu o návrhu nariadenia o kontrolórovi procesných záruk


28. 01. 2014

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“)

Závery zasadnutia

RV schválil:
 

 1. Návrh  odpočtu Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR za II. polrok 2013 k 31.12.2013
 2. Aktualizované znenie Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR
 3. Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre komunikáciu

 
RV vzal na vedomie: 
 

 1. informáciu o dokumente schválenom formou per rollam:  Plán vzdelávania na rok 2014 – OFZ EÚ v SR;
 2. informáciu gestorov pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom:
  • PS pre komunikáciu,
  • PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania,
  • PS k Centrálnej databáze vylúčených subjektov,
  • PS k článku 325 ZFEÚ,
  • PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti,
  • PS pre nezrovnalosti;
 3. informáciu o novom nariadení EP a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999;
 4. súhrnnú informáciu o poskytovaní súčinnosti OCKÚ OLAF úradu OLAF v roku 2013
 5. informáciu o dokumentoch vypracovaných skupinami expertov z členských štátov koordinovanými úradom OLAF: - „Odhaľovanie falšovaných dokladov v oblasti štrukturálnych opatrení“ a „Identifikácia konfliktu záujmov pri postupoch verejného obstarávania v prípade štrukturálnych opatrení“

Rok 2013

18. 06. 2013

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“)

Závery zasadnutia

RV schválil:

 1. Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike za 1. polrok 2013
 2. Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2012


RV vzal na vedomie:

 1. Informáciu o dokumente schválenom formou per rollam: Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2012
 2. Informáciu zo zasadnutia Pracovnej skupiny pre nezrovnalosti
 3. Informáciu gestorov o činnosti ostatných pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom (PS pre komunikáciu, PS k čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, PS pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti, PS pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania, PS pre centrálnu databázu vylúčených subjektov)
 4. Informáciu o Výročnej správe OLAF-u za rok 2012.
   

12. 02. 2013

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“)

Závery zasadnutia

RV schválil:

 1. Dotazník k vykonávaniu článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ členskými štátmi v roku 2012
 2. Rokovací poriadok Pracovnej skupiny k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, verzia 3.0
 3. Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.0
 4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Pracovnej skupiny pre nezrovnalosti


RV berie na vedomie:

 • Informáciu o dokumentoch schválených formou per rollam: plán vzdelávania na rok 2013 – ochrana finančných záujmov EÚ, Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike – plnenie úloh akčného plánu za druhý polrok 2012 k 31. decembru 2012 a Informáciu zo zasadnutia Pracovnej skupiny pre nezrovnalosti uskutočneného 31. januára 2013.

Rok 2012

19. 06. 2012 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor vzal na vedomie informáciu o personálnych zmenách v Riadiacom výbore, informácie o činnosti pracovných skupín (Pracovná skupina pre nezrovnalosti, Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti, Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania, Pracovná skupina pre centrálnu databázu vylúčených subjektov) informáciu o zmene názvu odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Uradu vlády SR (skratka CKÚ OLAF – sekretariát Riadiaceho výboru) informáciu o požiadavke zverejniť, resp. aktualizovať informáciu o e-mailovej adrese nezrovnalosti@vlada.gov.sk na webových sídlach partnerov siete AFCOS

Schválil predloženie návrhu Ročnej správy o nezrovnalostiach na rokovanie vlády, po zapracovaní pripomienok a schválení členmi Riadiaceho výboru formou per rollam (pozn. dňa 6. 7. 2012 vláda vzala materiál na vedomie) predloženie návrhu Odpočtu Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev v SR na rokovanie vlády SR, po zapracovaní pripomienok a schválení členmi Riadiaceho výboru formou per rollam (pozn. dňa 11. 7. 2012 vláda vzala materiál na vedomie) aktualizáciu členov jednotlivých pracovných skupín pôsobiacich pod Riadiacim výborom


19.01.2012 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor zvolil za nového podpredsedu Riadiaceho výboru generálneho riaditeľa sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR

Riadiaci výbor schválil Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov ES v SR, ktorý bude následne vedúcim Úradu vlády SR predložený na rokovanie vlády SR ako informácia (pozn. materiál bol vládou SR vzatý na vedomie 1. februára 2012)

Riadiaci výbor vzal na vedomie informáciu o aktivitách CKÚ OLAF v 2. polroku 2011, informáciu gestorov o práci pracovných skupín, informáciu o predchádzaní vzniku nezrovnalostí a podvodov v rámci implementácie programov a projektov financovaných z  predvstupových fondov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, fondov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce programových období 2004 – 2006 a 2007 – 2013

Riadiaci výbor odporučil Pracovnej skupine pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania zahrnúť do programu jej ďalšieho zasadnutia návrh na vytvorenie skupiny expertov k problematike konfliktu záujmov


Rok 2011

20.06.2011 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor schválil Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov ES v SR, Akčný plán  k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov ES v SR (verzia 3.0), Správu o nezrovnalostiach za rok 2010, Dodatok č. 4 k Štatútu Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR a Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku PS pre spoluprácu v oblasti VO

Riadiaci výbor vzal  na vedomie informáciu o aktivitách CKÚ OLAF v 1. polroku 2011, informáciu gestorov o práci 6 pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom, informáciu o usmernení pracovnej skupiny PSpN ohľadne riešenia tzv. malých nezrovnalostiach a informáciu o spôsoboch a mechanizmoch slúžiacich na predchádzanie a odhaľovanie  podvodov a o prípadoch podozrení z podvodov


Rok 2010

16.12.2010 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor schválil Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike, plán vzdelávania zamestnancov sieťových partnerov na rok 2011 z rušil úlohu č. 9.2 Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR Správu o implementácii Národnej stratégie

Riadiaci výbor vzal  na vedomie informáciu gestorov o práci pracovných skupín

05.02.2010 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor schválil Dotazník o vykonávaní článku 280 Zmluvy o ES Slovenskou republikou v roku 2009 a mapu kompetencií a zodpovedností sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov ES v SR

Riadiaci výbor vzal na vedomie plán vzdelávania zamestnancov sieťových partnerov pre oblasť ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2010 s tým, že v ňom budú upravené termíny školiacich aktivít ako aj zapracovaná pripomienka MDPT SR a upravený materiál bude zaslaný členom RV na schválenie per rollam; odporúčania Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania s odporúčaním zvolania pracovnej skupiny na účely dopracovania a konkretizácie úloh z materiálu vypracovaného na základe úlohy zo zasadnutia Riadiaceho výboru dňa 15.12.2009.


Rok 2009

15.12.2009 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Závery zasadnutia

Riadiaci výbor schválil
Radiaci výbor vzal na vedomie informáciu gestorov o práci pracovných skupín, odporúčanie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania, Informáciu o vzdelávaní v oblasti ochrany finančných záujmov ES v roku 2010, informáciu o vykonaní vládneho auditu A267 a informáciu o existujúcom legislatívnom probléme v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Riadiaci výbor odporučil Pracovnej skupine pre nezrovnalosti, aby navrhla spôsob riešenia analýzy rizík v oblastí nezrovnalostí, prepracovať odporúčania Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania v zmysle záverov RV a predložiť ich RV na opätovné schválenie, Zástupcovi ÚVO, aby sa spojil so zodpovednou osobou na ÚV SR ohľadne doriešenia § 148 zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s lehotami výkonu kontroly vzhľadom na dobu trvania referenčného rámca

 • 23. 06. 2009 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
 • 25. 05. 2009 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Rok 2008

 • 16. 12. 2008 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
 • 25. 09. 2008 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
 • 24. 06. 2008 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
 • 27. 03. 2008 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Rok 2007

 • 13. 12. 2007 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
 • 15. 11. 2007 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
 • 08. 11. 2007 - Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike
26825