Tlačové správy a novinky

26.06.2014 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013 bola vypracovaná Pracovnou  skupinou pre nezrovnalosti a schválená dňa 13. júna 2014 členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho únie v Slovenskej republike formou per rollam. Následne bol tento materiál pred...

23.06.2014 - Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.1
Dňa 30. mája 2014 vstúpil do platnosti aktualizovaný Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.1, vrátane príloh, ktorý bol schválený formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike dňa 28. mája 2014.  

23.06.2014 - Komisia navrhuje posledný krok v procese reformy úradu OLAF
Komisia navrhla opatrenia na ďalšie zabezpečenie procesných záruk pri vyšetrovaniach OLAF-u, aby tak doplnila komplexnú reformu Úradu Európskej únie pre boj proti podvodom (OLAF). Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady dopĺňajúci nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 predp...

17.06.2014 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému Dohľad vo verejnom obstarávaní
Dňa 18. 06. 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR ďalšie školenie, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike pod názvom: Dohľad vo verejnom obstarávaní Školenie je určené pre zamestnancov orgánov štátn...

09.06.2014 - OCKÚ OLAF sa prezentoval na Dni otvorených dverí Úradu vlády SR
Dňa 7. júna 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, na ktorom sa  prezentoval aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Viac informácií o zrealizovanom podujatí nájdete na hlavnej stránke Úradu vlády SR: http://www.vlada.gov.sk/den-otvorenych-dveri-na-u...

06.06.2014 - EK zorganizovala seminár zameraný na ochranu európskeho priemyslu a...
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie zorganizovalo dňa 4. júna 2014 seminár s názvom "Vysledovateľnosť versus falšovanie" – ochrana európskeho priemyslu a spotrebiteľov pred organizovaným zločinom. Niekoľko európskych spoločností prezentovalo svoje t...

30.05.2014 - Súd vo svojom rozhodnutí potvrdil zistenia OLAF-u pri vyšetrovaní k...
Dňa 16. mája 2014 trestný súd v Bruseli vydal rozsudok prvého stupňa v dlhoročnom  vyšetrovaní korupcie, ktoré sa týkalo 2 osôb z dvoch inštitúcií EÚ a 3 osôb  z externých dodávateľských firiem. Vo svojom rozsudku Súdny dvor potvrdil zistenia zhromaždené úradom OLAF a belgickým vyš...

06.05.2014 - Informácia o realizácii školenia z oblasti ochrany finančných záujm...
Dňa 6. mája 2014 organizuje odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ školenie pod názvom: Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym auditom za OP NSRR v systéme CEDIS ...

30.04.2014 - Výročná správa OLAF-u za rok 2013: OLAF zvýšil počet vyšetrovaní a ...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti, ktorú prezentoval na včerajšej výročnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u pán Giovanni Kessler. "V roku 2013 sa nám podarilo zmodernizovať OLAF a urobiť z neho úrad, kt...

30.04.2014 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú  Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiac...