Správa o aktualizácii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v SR

28.05.2009

Dňa 25. mája 2009 schválil vedúci Úradu vlády SR Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, verziu 2.0 s prílohami Manuál nahlasovania nezrovnalostí verzia 3.0 a Manuál spolupráce siete AFCOS verzia 2.0.