Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2011

23.07.2012

Dňa 6. júla 2012 vzala vláda Slovenskej republiky na svojej 14. schôdzi na vedomie Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2011.

Materiál bol predkladaný na rokovanie vlády SR na základe úlohy B. 3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike a na základe úlohy 6. 5 Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike.