Právna úprava Únie o zverejňovaní informácií týkajúcich sa prijímateľov európskej poľnohospodárskej pomoci je čiastočne neplatná

23.11.2010

Povinnosť zverejňovať mená fyzických osôb, ktoré sú prijímateľmi takej pomoci, ako aj presných súm, ktoré sa poskytujú, predstavuje z hľadiska transparentnosti neprimerané opatrenie.
 
Súdny dvor Európskej únie vo veci Volker und Markus Schecke GbR, poľnohospodársky podnik (vec C-92/09), a Hartmut Eifert, súkromne hospodáriaci roľník na plný úväzok (vec C-93/09), okrem iného skonštatoval, že hoci v demokratickej spoločnosti majú daňoví poplatníci nepochybne právo byť informovaní o využívaní verejných finančných prostriedkov, nič to nemení na skutočnosti, že vyvážené posúdenie dotknutých záujmov vyžaduje, aby dotknuté inštitúcie overili, či zverejnenie údajov zo strany členských štátov týkajúcich sa mien všetkých dotknutých prijímateľov a presných súm poskytnutých z EPZF-u a EPFRV-u – a to bez rozdielu v dĺžke trvania, frekvencii pomoci alebo druhu, či význame poskytnutej pomoci – len prostredníctvom internetových stránok, ktoré sú voľne dostupné, neprekročilo medze toho, čo bolo nevyhnutné na realizáciu legitímnych cieľov.
 
Súdny dvor ďalej poukazuje na to, že zverejňovanie údajov týkajúcich sa mien týchto prijímateľov a poskytovaných súm EPZF a EPFRV na internetových stránkach predstavuje vo všeobecnosti zásah do súkromného života týchto prijímateľov a konkrétne zásah do ochrany ich osobných údajov z dôvodu, že tieto údaje sú prístupné tretím osobám.
 
Súdny dvor dospel k záveru, že Rada a Komisia tým, že uložili povinnosť zverejnenia osobných údajov týkajúcich sa všetkých fyzických osôb, ktoré sú prijímateľmi pomoci z EPZF a EPFRV, bez toho, aby rozlišovali podľa relevantných kritérií, akými sú doba poskytovania pomoci, frekvencia poskytovania alebo druh a význam tejto pomoci, prekročili medze, ktoré treba dodržať v súvislosti so zásadou proporcionality. Vzhľadom na to, treba niektoré ustanovenia nariadenia 1290/2005 a nariadenia 259/2008 vyhlásiť za neplatné v celom rozsahu.
 
Vzhľadom na vysoký počet zverejnení, ku ktorým došlo v členských štátoch na základe právnej úpravy považovanej za platnú, Súdny dvor uznáva, že konštatovaná neplatnosť týchto ustanovení neumožňuje spochybniť účinky zverejnenia zoznamov prijímateľov pomoci z EPZF a EPFRV, ku ktorému vnútroštátne orgány pristúpili na základe týchto ustanovení počas obdobia predchádzajúceho dňu vyhlásenia rozsudku v predmetných veciach.
 
Úplné znenie tlačovej správy v slovenskom jazyku
Rozsudok súdneho dvora v slovenskom jazyku
 
Zdroj: Súdny dvor Európskej únie