Plánované školiace aktivity v roku 2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2016 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2016 nasledujúce školenia, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 

 • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01. 2016 – 21. január 2016, 18. február, 25. február 2016, 12. apríla 2016
 • Praktické skúsenosti  z výkonu kontrol a auditov – apríl, september 2016
 • Systém ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR –  29. január 2016
 • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov ( PO 2014 -2020) – 15. apríla 2016
 • Nový zákon o verejnom obstarávaní –14. marec 2016, 22. apríl 2016
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ – 30. september 2016, október 2016
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní – apríl, november 2016
 • Administratívna kontrola verejného obstarávania vo fázach ex ante a ex post, aplikovanie v praxi – máj, december 2016
 • Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania – 9. september 2016, 24. október 2016
 • Správna evidencia nezrovnalosti v systéme ITMS – 29. apríla 2016
 • Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 -2020 – 29. apríl 2016
 • Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR – november 2016

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme ŠF, KF, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.   

 

8636