Historické daňové dohody s Lichtenštajnskom

16.09.2009

Vlády Lichtenštajnska a Spojeného kráľovstva podpísali 11. augusta 2009 dve zásadné daňové dohody, ktorých výsledkom bude riadne zdaňovanie zahraničných investícií rezidentov Spojeného kráľovstva v Lichtenštajnsku. Tieto dohody sú odrazom zanietenia Lichtenštajnska zvýšiť daňovú transparentnosť.  
 
Nová dohoda o výmene daňových informácií umožní Spojenému kráľovstvu a Lichtenštajnsku vzájomne si v budúcnosti vymieňať informácie a takýmto spôsobom zabezpečiť riadne plnenie daňovej povinnosti v obidvoch krajinách. 
 
Program sprístupňovania daňových informácií pomôže doriešiť daňové nedoplatky rezidentov Spojeného kráľovstva súvisiace s investíciami v Lichtenštajnsku a zároveň tieto záležitosti uvedie na správnu mieru aj do budúcnosti. Ak daňový poplatník nahlási Daňovej a colnej správe Jej Veličenstva všetky príjmy, ktoré za posledných desať rokov zatajil, dostane maximálne 10% pokutu. Bankové účty daňových poplatníkov, ktorí neposkytnú všetky informácie pred skončením programu, budú v Lichtenštajnsku zrušené. 
 
Dohoda o výmene daňových informácií spolu s programom sprístupňovania daňových informácií vytvoria novú štruktúru, ktorá umožní vyriešiť minulé a budúce daňové záväzky britských klientov lichtenštajnských finančných služieb.     
 
Poslanec parlamentu Rt Hon Stephen Timms, štátny tajomník ministerstva financií, dohody uvítal: „Dnešné dohody sú veľmi dobrou správou pre všetkých poctivých daňových poplatníkov a investorov. Zároveň predstavujú veľký krok k daňovej transparentnosti. Som vďačný vláde Lichtenštajnska za jej pozitívny prístup, zaujatie a profesionálnosť pri hľadaní efektívnej cesty vpred v tejto zložitej a komplexnej oblasti. Tieto historické dohody sú výsledkom výnimočne tvrdej práce predstaviteľov Daňovej a colnej správy Jej Veličenstva a predstaviteľov lichtenštajnskej vlády a vďaka nim budú môcť investori aj v budúcnosti využívať schopnosti a skúsenosti lichtenštajnských investičných a bankových služieb.“
 
Stály tajomník Daňovej a colnej správy jej Veličenstva pre oblasť daní, Dave Hartnett, sa vyjadril: „Všetci tí, ktorí sa vyhýbali plateniu daní Spojenému kráľovstvu z majetku v lichtenštajnských bankách, sa s nami teraz musia vysporiadať. Nie je žiadna iná možnosť. Aby sa všetko vyriešilo čo najrýchlejšie, rozhodli sme sa, že tým, ktorí dobrovoľne priznajú všetky svoje príjmy, ponúkneme možnosť zaplatiť nižšiu pokutu. Všetci tí, ktorí sa rozhodnú ignorovať lichtenštajnskú dohodu, nájdu svoje bankové účty v Lichtenštajnsku zrušené a ak to Daňová a colná správa Jej Veličenstva zistí, hrozí im pokuta až do výšky 100%.“
 
Poznámky pre vydavateľov

 1.  Dohoda o nahlasovaní príjmov spolu s programom - Liechtenstein Disclosure Facility (LDF) – platí od 1. septembra 2009 do 31. marca 2015.
 2. Všetci lichtenštajnskí finanční sprostredkovatelia musia preveriť všetkých klientov, zistiť, ktorí z nich musia požiadať o potvrdenie svojho daňového postavenia Daňovú a colnú správu Jej Veličenstva a informovať ich o tom, v akom špecifickom časovom rozmedzí si musia túto povinnosť splniť.
 3. Ak britský investor potvrdí sprostredkovateľovi, že spolupracuje s Daňovou a colnou správou jej Veličenstva, sprostredkovateľ mu môže aj naďalej poskytovať finančné služby.
 4. Ak britský investor nebude schopný potvrdiť sprostredkovateľovi, že spolupracuje s Daňovou a colnou správou jej Veličenstva, sprostredkovateľ musí prestať poskytovať finančné služby v Lichtenštajnsku alebo začať uplatňovať rôzne sankcie.  
 5. Lichtenštajnská vláda prijme nové zákony, ktoré zabezpečia dohľad nad procesom.
 6. Do programu sa môžu zapojiť investori, ktorých investície sa k 1.augustu 2009 nachádzajú v Lichtenštajnsku, pričom v tomto prípade sa investor môže zapojiť do programu už od jeho začiatku, od 1. septembra. Ak investície alebo majetok budú presunuté do Lichtenštajnska po tomto dátume, investor sa môže do programu zapojiť od 1. decembra 2009, ku koncu registračného obdobia pre New Disclosure Opportunity (novú príležitosť oznamovania príjmov).
 7. Vo väčšine prípadov bude vyrubená obmedzená pokuta vo výške 10% za rovnakých podmienok ako pri New Disclosure Opportunity (novej príležitosti oznamovania príjmov), ktorá prebieha pod záštitou Daňovej a colnej správy Jej Veličenstva. 
 8. Zdaňovanie nenahlásených príjmov sa bude týkať obdobia maximálne 10 predchádzajúcich rokov (do 5. apríla 2009). 
 9. Daňový poplatník sa môže rozhodnúť požiadať o združenú sadzbu vo výške 40% na pokrytie všetkých daní na ročnom základe bez možnosti uplatňovania si akýchkoľvek odpočtov alebo oslobodenia od dane.
 10. Daňová a colná správa Jej Veličenstva spolu s Lichtenštajnským daňovým úradom očakávajú, že na konci programu si všetci britskí daňoví poplatníci, ktorí majú investície alebo majetok v Lichtenštajnsku, budú plniť všetky svoje daňové povinnosti v Spojenom kráľovstve. 
 11. Dohodu o výmene daňových informácií podpísal poslanec parlamentu Rt Hon Stephen Timms, štátny tajomník ministerstva financií a predseda lichtenštajnskej vlády, Dr. Klaus Tschütscher.
 12. Text dohôd bude v riadnom čase predložený ako príloha nariadenia Jej Veličenstva na návrh rady na zváženie Dolnej komore. Následne bude sprístupnený prostredníctvom Vládneho úradu Jej Veličenstva (HMSO). Dohoda o výmene daňových informácií nadobudne účinnosť okamžite po dokončení legislatívnych postupov obidvoch vlád nevyhnutných na jej uvedenie do platnosti.
 13. Memorandum o porozumení vymedzujúce podrobnosti Programu odhaľovania daňových informácií podpísal predseda vlády Lichtenštajnska, Dr. Klaus Tschütscher a Dave Hartnett CB, stály tajomník Daňovej a colnej správy jej Veličenstva pre oblasť daní.
 14. Spoločné vyhlásenie podpísali veľvyslanec J. N. V. knieža Nikolaus von und zu Liechtenstein a Dave Hartnett CB, stály tajomník Daňovej a colnej správy Jej Veličenstva pre oblasť daní.

 
Podrobnosti o programe a úplné znenie dohody o výmene daňových informácií sa nachádzajú na webových stránkach Daňovej a colnej správy jej Veličenstva a na adrese www.liechtenstein.li.