Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED)

Centrálna databáza vylúčených subjektov
 
Dňa 17. decembra 2008 EK schválila Nariadenie o CED1, ktorým sa špecifikujú podmienky pre vytvorenie centrálnej databázy vylúčených subjektov. Základný právny rámec CED predstavuje článok 108 Nariadenia o rozpočtových pravidlách2.
 
Nariadenie o CED vymedzuje účel CED, s cieľom stanoviť pravidlá pre používanie údajov, správu databázy Účtovníkom Komisie, ako aj pravidlá prístupu do CED a v neposlednom rade zodpovednosť výkonných orgánov alebo subjektov a styčných miest. CED je signalizačným nástrojom.
 
Databáza CED je databázou, do ktorej inštitúcie EÚ ako aj orgány alebo subjekty členských štátov EÚ registrujú tie subjekty, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v čl. 106 Nariadenia o rozpočtových pravidlách, s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ bezpečným zdieľaním informácií o dotknutých subjektoch všetkými inštitúciami EÚ a  zodpovedajúcim prístupom výkonných orgánov alebo subjektov členských štátov. Kým inštitúcie EÚ majú povinnosť napĺňať databázu v zmysle čl. 106 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia o rozpočtových pravidlách, orgány alebo subjekty členských štátov EÚ majú povinnosť zasielať prostredníctvom styčného miesta EK informácie o osobách, ktoré podliehajú registrácii v CED v zmysle čl. 106 ods. 1 písm. e) Nariadenia o rozpočtových pravidlách, t.j. boli odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, zapojenie sa do zločineckej organizácie alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy EÚ.
 
V CED sa nachádzajú informácie o všetkých druhoch výdavkov zo všeobecného rozpočtu EÚ, vrátane Európskeho rozvojového fondu bez ohľadu na spôsob plnenia rozpočtu.Subjekty registrované v CED môžu byť vyňaté z účasti na akejkoľvek pomoci poskytovanej z rozpočtu EÚ ako aj z procesov verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého sú prideľované finančné prostriedky EÚ v súlade s Nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie.
 
Styčné miesto pre Slovenskú republiku
 
Styčné miesto ako jediné komunikuje s Komisiou o všetkých otázkach týkajúcich sa CED, ako aj o všetkých prípadoch registrácie týkajúcich sa osôb v SR. Centralizovane odosiela všetky relevantné informácie od orgánov alebo subjektov v súvislosti s registráciou/zmenou registrácie/zrušením registrácie Komisii.
 
Úlohy Styčného miesta pre CED plní Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia kontroly a prevencie korupcie, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.
Kontaktné údaje:
 
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Sekcia kontroly 
Adresa: Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika / Slovak Republic
 Tel.:                +421 2 572 95 562 - Sekretariát / Secretary
 Fax:                +421 2 572 95 530
 E-mail:           afcossr@vlada.gov.sk
 
 
Informovanie žiadateľov o pomoc alebo podporu z fondov EÚ
 
Žiadateľom o pomoc alebo podporu z fondov EÚ musia byť v najskoršej fáze procesu poskytovania finančných prostriedkov z fondov EÚ poskytnuté informácie v rozsahu:
 
  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa databázy CED, ktorým je účtovník Európskej Komisie,
  2. zoznam spracúvaných údajov,
  3. účel spracúvania osobných údajov,
  4. subjekty, ktorým uvedené údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené,
  5. poučenie o právach tretích osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov.
     
  1. V súvislosti s príspevkami poskytovanými v programovom období 2014-2020 musia byť tieto informácie poskytnuté vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevok. Výkonný orgán alebo subjekt je povinný predbežnú informáciu pre žiadateľov zverejniť ako súčasť výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok. V prípade národných projektov, veľkých projektov a projektov technickej pomoci  je výkonný orgán alebo subjekt povinný informáciu uviesť v písomnom vyzvaní na predkladanie žiadostí o príspevok a uvedie informáciu ako súčasť zverejnenia na svojom webovom sídle.
  2. V súvislosti s pomocou a podporou poskytovanou z fondov EÚ v programovom období 2007-2013 výkonný orgán alebo subjekt uvedie predbežnú informáciu pre žiadateľov o NFP ako osobitnú prílohu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a v prípade individuálnych projektov odporúčame, aby výkonný orgán alebo subjekt túto informáciu uviedol v písomnom vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP.
  3. V prípade, že sa informovanie podľa bodu 1. alebo 2. neuskutočnilo, je výkonný orgán alebo subjekt povinný oznámiť po predchádzajúcej písomnej výzve styčného miesta osobe, ktorá podlieha registrácii v CED, údaje uvedené v úvode.
 
Vzor predbežnej informácie pre žiadateľov je možné nájsť TU.
 
 


1 Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
16666